Plumlov - 7108_048_01_12196 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Plumlov

  Číslo obce PRVKUK 0048
  Kód obce PRVKUK 7108_048_01_12196
  Kód obce 589896
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0048.01 Plumlov 12196 121967
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Plumlov je položena v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce 290 až 340 m/m. Je střediskem rekreační oblasti "Plumlovská přehrada", vzdálené 8 km západně od okresního města Prostějova. Plumlov se skládá ze 4 místních částí (Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry ). V letech 1993 - 1997 byla provedena plynofikace města. V letech 1997 - 1998 jsou vybudovány komplexně telekomunikační sítě v obci. Město má částečně vybudovánu kanalizační síť s napojením na ČOV. V letech 1971 - 1973 probíhala stavba základní umělecké školy, 1976 - 1977 byla vybudována přístavba základní školy (1 – 9 ročník ). V letech 1976 - 1982 byla postavena mateřská škola za zdravotním střediskem. Město Plumlov má plnou občanskou vybavenost a je zde vybudováno i kulturní zařízení, domov důchodců, byla dostavena výstavba školy a kuchyně a další. V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, je zde evidováno okolo 440 podnikatelských subjektů. Bytová výstavba se očekává ve formě individuální bytové výstavby rodinných domů. Do výhledu se uvažuje se setrvalým stavem v počtu obyvatel Plumlova.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 672 1 671 1 670 1 701 1 715 1 721 1 743
   přechodně bydlící 800 800 800 800 800 800 800
   celkem 2 472 2 471 2 470 2 501 2 515 2 521 2 543
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 320 2 320 2 320 2 001 2 012 2 017 2 034
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod Plumlov je ve správě města Plumlov, provozuje jej VaK svazku obcí Plumlov – Vícov. SV Plumlov v současné době řeší zásobování pitnou vodou v Plumlově, místních částech Hamry, Soběsuky a Žárovice, obci Vícov a místní části obce Ptení – Holubice. Tento vodovodní systém je zásobován vodou z vodovodu Pomoraví a ze dvou samostatných pramenišť. Z hlediska priorit se jedná v první řadě o jímací území Pohodlí (jímací zářezy o kapacitě 1,5 l/s-1 svedené do sběrné jímky, vydatnost prameniště Pohodlí je možné posílit z vrtu HV – 2a, situovaného v blízkosti trasy násoskového potrubí - kapacita 1,0 – 1,5 l/s-1 ), doplňkový zdroj pro tento systém tvoří prameniště Kněží Hora (studny S1,S2, S3 s celkovou kapacitou 3,6 l/s-1 ). Ze sběrné jímky jímacího území Pohodlí je voda dopravována násoskovým řadem z PVC DN 150 dl. 4 242 m do VDJ Vícov - Dolní 2 x 70 m3, max. hl. 390,50 m n.m. Druhým zdrojem vody vodovodu Plumlov jsou tři studny v prameništi Kněží Hora, z těchto studní je voda čerpána do společného přívodního řadu AC DN 80 dl. 1 360 m kterým je voda dopravována do stávající ATS Kašparák.Systém stávajícího zásobování je tedy závislý na dvou samostatných zdrojích vody. Z prameniště Pohodlí je vedena voda násoskovým řadem do VDJ Vícov - Dolní 2 x 70 m3 . Na trase tohoto násoskového řadu je vybudována odbočka pro zásobení místní části Holubice. Z násoskového řadu je odbočným řadem voda gravitačně přiváděna do VDJ Holubice 30 m3, kde je hygienicky zabezpečena a pomocí automatické tlakové stanice dopravována do obce Holubice. Do VDJ Vícov – Dolní je voda z Pohodlí vedena přes provzdušňovací věž do akumulace.Z vodojemu je voda distribuována do tří směrů :
   čerpání vody do akumulace VDJ Vícov – Horní 90 m3, max. hl. 411,80, slouží pro zásobování horního tlakového pásma Vícova
   zásobování dolního tlakového pásma Vícova pod tlakem VDJ Vícov – Dolní
   přebytečné množství vody je vedeno přívodním řadem do Plumlova
   Voda ve směru do města Plumlov je přiváděna přívodním řadem z PVC DN 100 dl. 3 584 m a přivádí vodu do vzdušníkové šachty na „ letišti “. Z této šachty je voda vedena přívodním řadem LT DN 125 o celkové délce dl.2 724 m do města Plumlova a dále přes rozvodnou síť do VDJ Plumlov 150 m3, max.hl. 336,75 m n.m., který plní a přebytečné množství je odváděno do přepadu. Celé město je zásobeno v jednom tlakovém pásmu.
   Druhým zdrojem vody pro SV Plumlov je prameniště Kněží Hora, ze kterého je voda čerpána přívodním řadem do ATS Kašparák. Surová voda ve v ATS vedena přes provzdušńovací věž do akumulační jímky 2 x 6 m3, z této jímky je voda v případě potřeby čerpána výtlačným řadem LT DN 125 do spotřebiště města Plumlov a přes něj je plněn VDJ Plumlov 150 m3 . Obec Soběsuky je částečně zásobena pitnou vodou z vodovodu Plumlov, přívodním řadem PVC DN 100, délky 800 m.Obce Žárovice a Hamry nemají vybudován veřejný vodovod.Vodovod (včetně objektů – VDJ i ATS ) ve městě Plumlov a v obci Vícov byl vybudován v r. 1930, je převážně z litiny a ve špatném stavu s vysokou poruchovostí.
   Napojení SV Plumlov na SV Pomoraví je realizováno přes VDJ Ohrozim 2 x 100 m3, max.hl. 353,00 m n.m., který je v systému vodovodu Pomoraví. Tento vodojem slouží pro akumulaci vody pro obce Ohrozim, Soběsuky, Žárovice a Hamry. Z VDJ Ohrozim se voda přivádí do obcí Soběsuky, Žárovice a Hamry samostatným přívodním řadem PVC DN 150, dl. 2 875m. V rámci stavby je provedeno propojení VDJ Ohrozim – Soběsuky s přívodním řadem z VDJ Vícov – Dolní do Plumlova v místě jejich křížení. Napojení města Plumlova na vodovod Pomoraví pro případné havarijní zásobování je realizováno přes automatickou tlakovou stanici, důvodem jejího vybudování je, že budoucí VDJ Ohrozim nemá dostatečný tlak pro HTP Plumlova.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování města pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Podle priorit zdrojů je řešeno zásobování města Plumlova v pořadí :
   využití prameniště Pohodlí
   využití prameniště Kněží Hora
   napojení na vodovod Pomoraví

   Ve výhledu je pak nutné uvažovat s komplexní rekonstrukcí stávající litinové vodovodní sítě ve městě Plumlov v celkové délce 7653 m, včetně vodovodních řadů DN 100 budovaných v rámci přepojení vodovodu.  VDJ Vícov - Dolní  bude v rámci rekonstrukce vodovodní sítě ve městě Plumlov rozšířen na kapacitu 2200 m3. 

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Plumlov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram

   Výstavba věžového VDJ 150 m3 : v průběhu řešeného období do r. 2030
   Rekonstrukce vodovodní sítě : v průběhu řešeného období do r. 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Ve městě je vybudován veřejný vodovod, zásobovaný ze dvou samostatných zdrojů vodovodu Pomoraví.Pokud by došlo k přerušení dodávky vody a nebylo možné využít všechny zdroje vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro město je na první dva dny 8,40 m3/den a na další dny je to 25,20 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Regulační stanice Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 400 1 450 1 550 2 001 2 012 2 017 2 034
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Kanalizace ve městě je kombinovaná, odpadní vody jsou odváděny jednak gravitačně jednotnou kanalizací, v oblastech kde konfigurace terénu neumožňuje gravitační odvádění odpadních vod na ČOV, je realizována oddílná kanalizace s přečerpáním splaškových vod do jednotné kanalizace. Část obyvatelstva, která není napojena na kanalizaci má jímky na vyvážení. Na kanalizační síť Plumlova je napojena výtlakem V1 kanalizace z místní části Soběsuky.
   Odpadní vody jsou svedeny na novou biologicko - aktivační ČOV - 2400 EO.
   Dešťová kanalizace ze západní části města je zaústěna přímo do recipientu, dešťová voda v lokalitě „ Na stráži“ je zaústěna do silničního příkopu.
   Majitel kanalizace a ČOV je město a provozovatel kanalizace i ČOV je VaK – svazek obcí Plumlov - Vícov.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka sítě kombinované DN 250 – 800 5 500 m
   délka sítě dešťové DN 250 – 600 971 m
   ČOV (2400 EO)  305,40 m3/den
   čerpací stanice + výtlak
   ČSOV 3 + V3 130 m
   ČSOV 5 + V5 DN 63 163 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu












   Stávající stav odkanalizování a likvidace OV je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Aktualizace 2021

   V navrhovaném období bude provedena intenzifikace ČOV Plumlov, a to zkapacitnění primárního čištění, kalové koncovky. Intenzifikace ČOV na max projektovanou kapacitu 3080 EO bude realizována v souvislosti s napojením místní části Hamry na ČOV Plumlov.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Vodovody: 20,980 mil Kč

  Kanalizace: 12000 mil Kč

  Celkem: 32 980 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  20 980,0 0,0 20 980,0

  Mapa