Čechůvky - 7108_049_03_18522 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Prostějov

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK 7108_049_03_18522
  Kód obce 589250
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0049.03 Čechůvky 18522 185221
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci Čechůvky pochází z roku 1360. Obec Čechůvky tvoří dnes místní část města Prostějova na jeho severovýchodním okraji a zabírá plochu 121 ha. V obci žije malý počet obyvatel a do výhledu se zde neuvažuje s bytovou výstavbou a počet obyvatel by měl stagnovat. Obec Čechůvky se nalézají na výchdní části Prostějova, u obce se stýkají tři říčky – Valová,Český potok a Hloučela. Na obec, místní část bezprostředně navazuje další místní část, obec Vrahovice. Obec má infrastrukturu, včetně občanské vybavenosti společnou s městem Prostějov. Administrativně spadá místní část – obec Čechůvky pod správu MěÚ Prostějov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 160 160 160 163 162 162 162
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 160 160 160 163 162 162 162
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   160 160 160 163 162 162 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město Prostějov, včetně místní části Čechůvky, využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních zdrojů. Výhledově bude tento systém propojen na vodovod Pomoraví páteřním řadem „Z“ mezi vodojemem Křelov u Olomouce a VDJ Stráž (zatím toto není provedeno ), čímž bude uskutečněno propojení olomoucké a prostějovské části Pomoravního vodovodu. Jednotlivými zdroji vody pro zásobování vodou Prostějova jsou:
   prameniště Smržice, prameniště je využíváno od roku 1906, jedná se o studny S I – S IV, celková vydatnost zdroje je 78 l/s-1 . Z hlavní sběrné studny je voda nasávána dvěma čerpadly a dopravována výtlačným řadem do propojovací šachty, odkud vede výtlak DN 350 do VDJ Stráž, a nebo přívodní řad DN 350 přímo do Prostějova. Vzhledem ke zjištěnému zvýšenému obsahu radonu v jímacím území Smržice je veškerá voda čerpána do VDJ Stráž, kde se odradonovává. Čerpaná surová voda z JÚ Smržice je přivedena výtlačným potrubím do rozdělovací šachty a je bez mísení s vodou z ČS Hrdibořice a ČS Dubany rozdělena do obou reaktorů.Z reaktorů pak odradonovaná voda přechází do VDJ Stráž a dále gravitačními zásobovacími řady do rozvodné sítě města Prostějova.
   prameniště Hrdibořice, zdrojem vody je jímací území sestávající se ze tří pramenišť – jímacích vrtů, celková vydatnost zdroje je 110 l/s-1 . Surová voda z jednotlivých pramenišť se mísí před ÚV Hrdibořice. ÚV obsahuje dvě akumulace – 500 m3 pro čerpací stanici s akumulací Dubany a 670 m3 pro VDJ Stráž. Voda z jednotlivých akumulací je čerpána jednak do VDJ Stráž a odtud gravitací do spotřebiště, a jednak do ČS Dubany s akumulací 2 x 150 m3, max.hl. 226,00 m n. m, odkud je voda dále čerpána do VDJ Stráž. Z výtlaku OC DN 350 na Stráž jsou napojeny obce Dubany a Olšany a z akumulace ČS Dubany obce Vrbátky a Štětovice.
   prameniště Brodek u Prostějova, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30 – 40 l/s-1. Voda je čerpána výtlačným potrubím PVC DN 150 do akumulace 2 000 m3 čerpací stanice Brodek. Do akumulace 2 000 m3 s max.hl. 252,65 m n.m čerpací stanice Brodek přitéká voda potrubím DN 500 ze směšovacího válce . do nějž jsou zaústěna všechna potrubí z vrtů. Z akumulace je voda upravená chlorováním čerpána výtlačným potrubím LT DN 400 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m.Odtud je voda gravitací dopravována do spotřebiště – samostatného okrsku jižního města Prostějova. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice. Z ČS Brodek je obcí Ondratice vedeno výtlačné potrubí LT DN 150 do VDJ Ondratice 500 m3 . Z VDJ jsou zásobeny Sněhotice, Ondratice a Brodek u Prostějova.
   prameniště Kelčice, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 12 l/s-1 . Z vrtů je voda čerpána samostatnými výtlačnými potrubími PVC DN 150 do akumulace 2 x 250 m3 . Z akumulace je voda čerpána výtlačným potrubím LT 250 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3 .Podél výtlačného řadu je položen zásobovací řad PVC DN 150 pro obce Vranovice a Kelčice, který je napojen na zásobovací řad LT 400 pro Prostějov z VDJ Dětkovice.
   prameniště Dubany, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30 l/s-1 . Voda z vrtů je čerpána do sběrné studny a odtud je přivedena potrubím DN 200 do akumulace 2 x 150 m3 s max. hl. 226,60 m n.m.Do této akumulace je rovněž zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 200 z ČS Hrdibořice.. Voda z JÚ Dubany a částečně z ÚV Hrdibořice, upravená chlorováním je čerpána potrubím OC DN 350 do VDJ Stráž, přímo do nádrží VDJ.
   Objekty z nichž je Město Prostějov zásobováno pitnou vodou :
   VDJ Stráž 5 400 m3, max.hl. 287,00 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Smržice.Mimo objekt VDJ jsou ještě dvě podzemní armaturní šachty do kterých je napojen výtlak ze Smržic a výtlak z pramenišť v Hrdibořicích a zásobovací řad DN 1000 do Prostějova. Výtlak z prameniště Dubany je zaústěn přímo do nádrží VDJ.
   VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Dětkovice. Slouží jako druhá významná akumulace vody pro Prostějov. Do vodojemu je přiveden výtlak LT DN 400 z prameniště Brodek u Prostějova a výtlak LT DN 250 z prameniště Kelčice. Zásobovací řad do Prostějova je z LT DN 400. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice.
   Trubní vedení pro zásobování vodou:Výtlačný řad z ČS Smržice do VDJ Stráž – LT DN 350, délka 3 155 m
   Zásobovací řad Smržice – Prostějov - ET DN 350,400- částečně mimo provoz
   Výtlačné potrubí Hrdibořice – VDJ Stráž - OC DN 350, délka 7 868 m
   Výtlačný řad ČS Brodek u PV – VDJ Dětkovice – LT DN 400, délka 5 846 m
   Zásobovací řad VDJ Dětkovice – Prostějov – LT DN 400, délka 6 721 m
   Výtlačný řad ČS Hrdibořice – VDJ Dubany – PVC DN 200, délka 6 477 m
   Výtlačný řad ČS Kelčice – VDJ Dětkovice – LT DN 250, délka 3 652 m
   Zásobovací řad pro Prostějov z VDJ Stráž – OC DN 1000, 800,600, celková délka 5 949 m
   Rozvodné sítě Prostějov – Město:
   ocel, LT, PVC DN 50 – 400, celková délka 90 106 m
   počet vodovodních přípojek: 4 045
   počet napojených obyvatel: 100 %

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V k.ú. Čechůvky bude vybudován propojovací vodovodní řadu DN 200 k posílení zásobování průmyslové zóny města Prostějova. Bude vybudováno nové propojení výtlačného řadu z ČS Hrdibořice do VDJ Stráž s vodovodním řadem v ulici Kralická v Prostějově. Propojení umožní zvýšení odběrů v průmyslové zóně v Prostějově až o 50 l/s.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Prostějova - Čechůvky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.
   Výstavba přivaděče pro průmyslovou zónu Kralický Háj: předpoklad do roku 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí SV Prostějov a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 120 150 156 157 157 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V městské části Čechůvky je vybudována místně dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny kromě dešťových vod přepady ze septiků. Část obyvatelstva má jímky na vyvážení. V roce 2004 byla provedena výstavba splaškové a dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou z místní části Čechůvky a Vrahovice svedeny do nové čerpací stanice splaškových vod a následně na ČOV. Dešťové vody jsou odvedeny do dešťové kanalizace DN 500.
   Stokový systém v lokalitě Čechůvky je součástí povodí sběrače C
   Údaje o kanalizaci (výstavba běží)
   délka sítě (Čechůvky) DN 250 – 300 1 000 m
   ČS 4,5 l/s (splašky), 25 l/s (deště)
   výtlak DN 150 888 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V lokalitě Čechůvky není plánována další výstavba. Část lokality Čechůvky leží v záplavovém území.

   Časový harmonogram
    Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa