Krasice - 7108_049_06_13369 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Prostějov

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK 7108_049_06_13369
  Kód obce 589250
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0049.06 Krasice 13369 133698
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci je datována rokem 1310. Obec Krasice je místní částí Prostějova, vyskytující se na jeho jihozápadním okraji a rozprostírající se na 308 ha. V obci v současnosti žije necelých 2400 obyvatel a předpokládá se nárůst, naopak mírný pokles. Jinak tato část obce je nedílnou součástí města Prostějov a infrastruktura, včetně občanské vybavenosti je popsána u města Prostějov. Administrativně spadá obec pod správu MěÚ Prostějov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 088 2 074 2 060 2 397 2 511 2 624 2 738
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 088 2 074 2 060 2 397 2 511 2 624 2 738
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 080 2 070 2 060 2 397 2 511 2 624 2 738
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město Prostějov, včetně jeho místní části Krasic, využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních zdrojů. Výhledově bude tento systém propojen na vodovod Pomoraví páteřním řadem „Z“ mezi vodojemem Křelov u Olomouce a VDJ Stráž (zatím toto není provedeno ), čímž bude uskutečněno propojení olomoucké a prostějovské části Pomoravního vodovodu. Jednotlivými zdroji vody pro zásobování vodou Prostějova jsou:
   prameniště Smržice, prameniště je využíváno od roku 1906, jedná se o studny S I – S IV, celková vydatnost zdroje je 78 l/s-1 . Z hlavní sběrné studny je voda nasávána dvěma čerpadly a dopravována výtlačným řadem do propojovací šachty, odkud vede výtlak DN 350 do VDJ Stráž, a nebo přívodní řad DN 350 přímo do Prostějova. Vzhledem ke zjištěnému zvýšenému obsahu radonu v jímacím území Smržice je veškerá voda čerpána do VDJ Stráž, kde se odradonovává. Čerpaná surová voda z JÚ Smržice je přivedena výtlačným potrubím do rozdělovací šachty a je bez mísení s vodou z ČS Hrdibořice a ČS Dubany rozdělena do obou reaktorů.Z reaktorů pak odradonovaná voda přechází do VDJ Stráž a dále gravitačními zásobovacími řady do rozvodné sítě města Prostějova.
   prameniště Hrdibořice, zdrojem vody je jímací území sestávající se ze tří pramenišť – jímacích vrtů, celková vydatnost zdroje je 110 l/s-1 . Surová voda z jednotlivých pramenišť se mísí před ÚV Hrdibořice. ÚV obsahuje dvě akumulace – 500 m3 pro čerpací stanici s akumulací Dubany a 670 m3 pro VDJ Stráž. Voda z jednotlivých akumulací je čerpána jednak do VDJ Stráž a odtud gravitací do spotřebiště, a jednak do ČS Dubany s akumulací 2 x 150 m3, max.hl. 226,00 m n. m, odkud je voda dále čerpána do VDJ Stráž. Z výtlaku OC DN 350 na Stráž jsou napojeny obce Dubany a Olšany a z akumulace ČS Dubany obce Vrbátky a Štětovice.
   prameniště Brodek u Prostějova, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30 – 40 l/s-1. Voda je čerpána výtlačným potrubím PVC DN 150 do akumulace 2 000 m3 čerpací stanice Brodek. Do akumulace 2 000 m3 s max.hl. 252,65 m n.m čerpací stanice Brodek přitéká voda potrubím DN 500 ze směšovacího válce . do nějž jsou zaústěna všechna potrubí z vrtů. Z akumulace je voda upravená chlorováním čerpána výtlačným potrubím LT DN 400 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m.Odtud je voda gravitací dopravována do spotřebiště – samostatného okrsku jižního města Prostějova. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice. Z ČS Brodek je obcí Ondratice vedeno výtlačné potrubí LT DN 150 do VDJ Ondratice 500 m3 . Z VDJ jsou zásobeny Sněhotice, Ondratice a Brodek u Prostějova.
   prameniště Kelčice, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 12 l/s-1 . Z vrtů je voda čerpána samostatnými výtlačnými potrubími PVC DN 150 do akumulace 2 x 250 m3 . Z akumulace je voda čerpána výtlačným potrubím LT 250 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3 .Podél výtlačného řadu je položen zásobovací řad PVC DN 150 pro obce Vranovice a Kelčice, který je napojen na zásobovací řad LT 400 pro Prostějov z VDJ Dětkovice.
   prameniště Dubany, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30 l/s-1 . Voda z vrtů je čerpána do sběrné studny a odtud je přivedena potrubím DN 200 do akumulace 2 x 150 m3 s max. hl. 226,60 m n.m.Do této akumulace je rovněž zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 200 z ČS Hrdibořice.. Voda z JÚ Dubany a částečně z ÚV Hrdibořice, upravená chlorováním je čerpána potrubím OC DN 350 do VDJ Stráž, přímo do nádrží VDJ.
   Objekty z nichž je Město Prostějov zásobováno pitnou vodou :
   VDJ Stráž 5 400 m3, max.hl. 287,00 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Smržice.Mimo objekt VDJ jsou ještě dvě podzemní armaturní šachty do kterých je napojen výtlak ze Smržic a výtlak z pramenišť v Hrdibořicích a zásobovací řad DN 1000 do Prostějova. Výtlak z prameniště Dubany je zaústěn přímo do nádrží VDJ.
   VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Dětkovice. Slouží jako druhá významná akumulace vody pro Prostějov. Do vodojemu je přiveden výtlak LT DN 400 z prameniště Brodek u Prostějova a výtlak LT DN 250 z prameniště Kelčice. Zásobovací řad do Prostějova je z LT DN 400. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice.
   Trubní vedení pro zásobování vodou:Výtlačný řad z ČS Smržice do VDJ Stráž – LT DN 350, délka 3 155 m
   Zásobovací řad Smržice – Prostějov - ET DN 350,400- částečně mimo provoz
   Výtlačné potrubí Hrdibořice – VDJ Stráž - OC DN 350, délka 7 868 m
   Výtlačný řad ČS Brodek u PV – VDJ Dětkovice – LT DN 400, délka 5 846 m
   Zásobovací řad VDJ Dětkovice – Prostějov – LT DN 400, délka 6 721 m
   Výtlačný řad ČS Hrdibořice – VDJ Dubany – PVC DN 200, délka 6 477 m
   Výtlačný řad ČS Kelčice – VDJ Dětkovice – LT DN 250, délka 3 652 m
   Zásobovací řad pro Prostějov z VDJ Stráž – OC DN 1000, 800,600, celková délka 5 949 m
   Rozvodné sítě Prostějov – Město:
   ocel, LT, PVC DN 50 – 400, celková délka 90 106 m
   počet vodovodních přípojek: 4 045
   počet napojených obyvatel: 100 %

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V návaznosti na územní plán obce se uvažuje s rozšířením vodovodu pro rozvojové lokality. Vodovodní síť bude rozšířena o 900 m, PVC DN 80.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Prostějova - Krasice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodní sítě dle ÚP: v průběhu řešeného období do roku 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí SV Prostějov a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 10,44 m3/den a na další dny je to 31,32 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 890 1 895 1 900 2 157 2 260 2 362 2 464
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V městské části Krasice je vybudována jednotná i oddílná kanalizace v celkové délce 5058 m, která navazuje na kanalizační síť města Prostějova. Na kanalizaci je napojeno cca 90 % obyvatelstva, zbývající část má jímky na vyvážení.
   Provozovatelem kanalizace je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období se předpokládá rekonstrukce kanalizace DN 300 - 500, v délce 250 m.
   Předpokládá se rozšíření splaškové kanalizační sítě v délce 900 m pro plánovanou rodinnou zástavbu na ploše 16,2ha.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: v průběhu řešeného období do roku 2030
   Rekonstrukce kanalizace: v průběhu řešeného období do roku 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 580,0 5 300,0 6 880,0

  Mapa