Protivanov - 7108_051_01_13382 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Protivanov

  Číslo obce PRVKUK 0051
  Kód obce PRVKUK 7108_051_01_13382
  Kód obce 589926
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0051.01 Protivanov 13382 133825
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zpráva o obci je z r. 1505. Městys Protivanov je nejvýše položená obec na Drahanské vrchovině. Výměra obce je 1882,55 ha. Protivanov je samostatnou obcí ve východní části prostějovského okresu. Protivanov leží v nejvyšších místech Drahanské vrchoviny na plošině svažující se k severovýchodu do zářezu vodních tokù. Zastavěné území obce se rozkládá na otevřené náhorní rovině cca 670 m.n.m. a zčásti v údolí Protivanovského potoka. Úhlopříčně jí prochází silnice I. tř. z Boskovic do Prostějova. Protivanov je od roku 1998 součástí zájmového sdružení osmi obcí okresu Prostějov na Drahanské vrchovině – Mikroregion Protivanovsko – Obecní úřad je sídlem Rozvojového managmentu mikroregionu Protivanov. V obci je postaveno několik rekreačních obydlí a chat s cca 50 rekreanty. Městys Protivanov má plnou občanskou vybavenost, má vybudovanou infrastrukturu. V současnosti v městyse žije přes 1000 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 083 1 082 1 080 989 965 941 917
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 1 133 1 132 1 130 1 039 1 015 991 967
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   875 873 870 831 812 793 774
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Městys Protivanov je zásobována ze SV Svazku obcí Drahanská Vrchovina. Vodovodní síť v Protivanově je zásobována vodovodním řadem z přerušovací komory Protivanov 2 x 50 m3 max. hladina 625,00 m n.m. Do přerušovací komory v Protivanově se voda dostává postupně z úpravny vody Boskovice – Bělá s vodojemem o objemu 400 m3 přes soustavu čerpací kaskády Svazku Drahanská vrchovina. Tato kaskáda obsahuje vodojemy s přečerpávacími stanicemi (VDJ Valchov 2 x 250 m3, VDJ Žďárová 2 x 250 m3 a VDJ Skály 2 x 250 m3 ) z koncového VDJ Skály jsou gravitací zásobovány přes jednotlivé akumulace – VDJ Protivanov 2 x 50 m3, VDJ Niva 2 x 250 m3, VDJ Drahany 2 x 105 m3 a VDJ Rozstání 2 x 25 m3 jednotlivé rozvodné sítě v obcích Protivanov, Bousín, Repechy, Drahany, Niva, Otínoves, Rozstání a do výhledu i obec Baldovec.K této obci je přiveden vodovodní řad z obce Rozstání a řad je připraven k napojení na novou plánovanou rozvodnou síť pro obec Baldovec. Vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí Drahanská vrchovina, správcem a provozovatelem je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov.Rozvodná síť v obci je z PVC DN 100 – 150, celkové délky 6 199 m a je na ni vybudováno 319 vodovodních přípojek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Nově navrhované lokality budou napojeny na místní vodovodní síť prostřednictvím nových vodovodních řadů. Vodovodní sítě nevyužívají zcela všichni obyvatelé městyse. Existuje mnoho odběrů ještě z vlastních studní obyvatel. Vzhledem k úbytku spodních vod se očekává v budoucnu i jejich napojení na vodovodní řad. Průměrná denní spotřeba vody z vodovodní sítě se pohybuje kolem 70 m3/d-1

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Protivanov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se uvažuje s rozšířením vodovodní sítě na území určené územním plánem k výstavbě nových rodinných domů. Do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,5 m3/den a na další dny je to 16,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   400 750 1 000 831 812 793 774
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V městysi Protivanov je v současné době vybudovaná ucelená stoková síť - stoky jednotné a splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV). Síť dešťové kanalizace není ucelená. Správcem a provozovatelem kanalizace a ČOV je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov. Stoková síť a ČOV byla v Protivanově uvedena do trvalého provozu v roce 2006. Povolení o vypouštění odpadních vod do vod povrchových vodního toku Protivanovský potok, bylo vydané rozhodnutím Magistrátu města Prostějov, PVMU 119061/2012 40, ze dne 8. 10. 2012. Splaškovou kanalizaci tvoří gravitační a tlakové kanalizační stoky. Trubní vedení jednotné kanalizace je o průměru DN 250 – 1000 mm, dešťové a splaškové gravitační kanalizace DN 250 – 400 mm, splaškové tlakové DN 50 – 80 mm. Dešťové odpadní vody jsou odváděny stokami dešťovými částečně do otevřených příkopů a zasakovány, částečně do recipientu, dále jsou odváděny stokami jednotné kanalizace (s odlehčením do recipientu) na ČOV. Dešťové vody z pozemků nemovitostí (zpevněné plochy, plochy střech) jsou částečně zachycovány do nádrží k dalšímu využití. Splaškové odpadní vody jsou odváděny jednotnou a splaškovou kanalizací na ČOV. ČOV je situována v severovýchodní části městyse Protivanov. ČOV je provedena jako mechanicko-biologická, s kapacitou 1500 ekvivalentních obyvatel (EO). Mechanický stupeň je tvořen strojně stíranými česlemi, pro případ poruchy také mechanickými česlemi a vertikálním provzdušňovaným lapákem písku. Biologický stupeň je tvořen nízkozátěžovou aktivací s biologickou nitrifikací a denitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. V technologické lince ČOV je dále umístěna dosazovací nádrž a provzdušňovaná zahušťovací nádrž (kalojem, kalové silo). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Protivanovský potok. V nových zastavěných plochách je budována či uvažována kanalizace oddílná - dešťová i splašková. Do splaškové kanalizace budou přiváděny pouze odpadní vody splaškové, ne dešťové, nebo průmyslově znečištěné. Dešťová kanalizace bude odvádět pouze dešťové odpadní vody. Ta bude napojena na stávající síť dešťové kanalizace, která však není ucelená a ne každá navrhovaná zastavitelná plocha bude mít možnost napojení. Dešťová kanalizace ústí do otevřených odvodňovacích příkopů. Dešťové vody však mají být primárně zachycovány a vsakovány na jednotlivých stavebních pozemcích.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka jednotné sítě DN 250-1000 4 832 m
   délka splaškové kanalizace DN 250 – 400 2 714 m
   délka kanalizace D 1106/1000 2 721 m
   tlakové větve DN 50 –80 601 m
   ČOV (1460 EO) 219 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období není uvažováno s rozšířením kanalizační sítě. Předpokládá se rekonstrukce stok, které jsou již za dobou své životnosti. Jedná se o větve DN 300 – 400, v celkové délce 2 474 m.
   Celá stavba byla rozdělena na dvě etapy. V obci je realizována I. etapa výstavby kanalizace. V druhé etapě se předpokládá dobudování kanalizační sítě s finančním nákladem 20 mil.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce a dostavba kanlizace v průběhu řešeného období.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 20 000,0 20 000,0

  Mapa