Střítež nad Ludinou - 7101_026_01_15796 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Střítež nad Ludinou

  Číslo obce PRVKUK 0026
  Kód obce PRVKUK 7101_026_01_15796
  Kód obce 517909
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0026.01 Střítež nad Ludinou 15796 157961
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střítež nad Ludinou je podhorskou obcí ležící v Moravské bráně 6 km severně od Hranic v nadmořské výšce 338 m v úzkém, táhlém údolí pod posledními výběžky Nízkého Jeseníku, který sem dosahuje Oderskými vrchy. Rozkládá se kolem potoka Ludiny v délce 3 km, který pramení severně od Partutovic. Pramen Ludiny je od Stříteže vzdálený 3,5 km a tok Ludiny je dlouhý 15km.
   První písemná zpráva o obci je z r.1412.
   V obci je úplná základní škola (i pro další 3 okolní obce), mateřská škola, knihovna, pošta, pobočka základní umělecké školy, ordinace praktického lékaře a pediatra. V r.1995 byla dostavěna nová budova školy. Obec je členem Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ.
   V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, výstavba rodinných domků a je předpoklad nárůstu v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 861 866 870 813 819 826 832
   přechodně bydlící 0 32 32 32 32 32 32
   celkem 861 898 902 845 851 858 864
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 585 591 634 639 644 649
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce a je provozovaný společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Zdrojem vody je SV Potštátsko, který je zásoben ze zdroje Lhotka (3 vrty s čerpací stanicí). Pitná voda je z UV Lhotka čerpána výtlačným řadem do vdj Střítež s akumulací 100 m3 a s maximální hladinou 406 m.n.m. Z tohoto vodojemu se odebírá voda pro všechny tři tlaková pásma, a to dolní, střední a horní. Střední tlak. pásmo je pod přímým tlakem hladiny ve vodojemu. Pro dolní tlak. pásmo se redukuje tlak v nově vybudované redukční šachtě. Pro zajištění dodávky vody do horního tl. pásma slouží vybudovaná AT stanice.
   Stáří a stav vodovodu : Kolaudace 12/2002
   Materiál a profil řadů : PVC 150 – 90
   Celková délka vodovdní sítě je 8 850 m
   Z důvodu zamrzání v zimním období proběhla rekontrukce vodovodu, kdy byly 4 ks nadzemních přechodů vodoteče nahraze protlaky pod potokem. V roce 2016 byla vodovodní síť rozšířena v ulici K Myslivně PE DN 90 dl. 160,82 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Střítež nad Ludinou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s další výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 100 826 832
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec se rozkládá po obou stranách potoka Ludina, na území obce se do tohoto potoka postupně z pravé a z levé strany vlévá pět přítoků.
   V obci hospodaří zemědělské družstvo, jehož odpadní vody jsou likvidovány v zemědělství.
   Ve spodní části obce je stávající dešťová stoka vedená hlavní vozovkou a vyústěná pod obcí do recipientu, tato stoka byla vybudována v 2. polovině 60. let z betonových trub DN 400 v celkové délce cca 1 300 m. Všichni obyvatelé obce odvádějí své splaškové odpadní vody do jímek na vyvážení.
   Základní škola v obci má vlastní malou čistírnu odpadních vod (typ Sigmont SM-S).
   V obci Střítež není vybudována splašková kanalizační síť ani ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je navržena výstavba kanalizace + ČOV.
   Všechny nově stavěné RD mají vlastní domovní ČOV, nebo jímku na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá s vybudováním nové jednotné kanalizační síťe DN 300 - 600, do níž budou po zrušení jímek zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Pod obcí je uvažována čistírna odpadních vod klasická mechanicko - biologická (920 EO). Na kanalizační síti bude nutno rovněž osadit 2 ks čerpacích stanic.
   Výstavba kanalizace bude prováděna ve dvou etapách, v první etapě bude vybudována nová ČOV + kanalizační síť v dolní a střední části obce (po základní školu). Zbytek obce bude odkanalizován ke konci výhledového období. Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 9 600 m
   ČOV (920 EO) 138,0 m3/d
   ČS 2 ks

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV. V současné době není znám termín výstavby kanalizace
   + ČOV, Reálný termín není možno určit z důvodu finanční náročnosti akce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 35 199,0 35 199,0

  Mapa