Ptenský Dvorek - 7108_053_03_13659 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ptení

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK 7108_053_03_13659
  Kód obce 589942
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0053.03 Ptenský Dvorek 13659 136590
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ptenský Dvorek administrativně spadá pod správu obecního úřadu Ptení. Obec leží v nadmořské výšce 322 m.n.m. Nemá vybudovanou vlastní infrastrukturu, využívá infrastrukturu obce Ptení. Z hlediska občanské vybavenosti je toto obdobné jako u infrastruktury, vybudována je jen základním občanská vybavenost.
   Obec má charakter rekreačního sídla, když je zde chatová osada a celkově je zde zhruba stejný počet občanů s trvalým pobytem, tak i rekreantů – obyvatel s dočasným pobytem.Výhledově se v obci neuvažuje s nárůstem v počtu trvale bydlících obyvatel, rozvoj podnikatelské sféry je individuální, rovněž tak bytová výstavba.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 262 261 260 242 244 246 248
   přechodně bydlící 250 250 250 250 250 250 250
   celkem 512 511 510 492 494 496 498
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   445 445 445 405 407 409 411
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudován nový veřejný vodovod, který je napojen na vodovod Pomoraví. Centrálním zdrojem je VDJ Stráž 5 400 m3, ze kterého je postupně přiváděna voda až do vodojemu Ptení 2 x 150 m3, max. hl. 375,80 m n.m. ze kterého je vedena voda přívodním řadem PVC DN 150, délky 3 363 m gravitací do vodoměrné šachty a zásobena rozvodná síť v obci. Zásobování obce Ptenský Dvorek je přes rozvodnou síť obce Ptení. Rozvodná síť v obci Ptenský Dvorek je řešena jako zaokruhovaná s koncovými větvemi. Je provedena z PVC DN 80 – 100, délky 2 670 m . Vodovod byl postaven v letech 2001 – 2003.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ptenský Dvorek není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodu Pomoraví a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obyvatele obce (i rekreanty ) je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V Ptení, vč. místní části Ptenský Dvorek, je vybudována oddílná splašková kanalizace. ČOV je mechanicko – biologická a je situována na levém břehu Ptenského potoka. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do Ptenského potoka. Přebytečný kal je odvážen na zemědělské pozemky.
   Na kanalizační síť obce Ptení jsou výtlakem napojeny odpadní vody z místní části Ptenský Dvorek. Celková délka kanalizačního systému vč. místních částí je 10 306,24 m.
   Údaje o kanalizaci v Ptenském Dvorku
   délka sítě DN 250 - 300 2412,30 m
   Průmyslové podniky situované v k. ú obce mají vybudovány ve svých areálech vlastní ČOV. Vyústění těchto ČOV je do hlavního recipientu obce, do říčky Romže.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   –Nepředpokládá se výstavba kanalizace

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa