Skalka - 7108_056_01_14805 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Skalka

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK 7108_056_01_14805
  Kód obce 589993
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0056.01 Skalka 14805 148059
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Skalka se rozprostírá na ploše 173 ha v nadmořské výšce 218 m a leží 9 km jihovýchodně od Prostějova.
   V obci je občanská vybavenost, není zde ale pošta, škola, či zdravotní středisko. Obec má však zcela vybudovánu infrastrukturu, má vodovod, dešťovou kanalizaci a plyn. V obci žije v současnosti 248 obyvatel, je zaznamenáván rozvoj individuálního podnikání a individuální výstavba rodinných domů. V obci je v současnosti evidováno na 36 podnikatelských subjektů. Do výhledového období se uvažuje s mírným nárůstem v počtu obyvatel. V obci se vyskytuje ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod zřídelní oblasti I. stupně chráněné MZd ČR, ČILZ.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 248 250 252 250 254 258 262
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 248 250 252 250 254 258 262
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   248 250 252 230 234 237 241
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Skalka. Hlavní zdrojem vodovodu jsou vrty – studny na jímacím území Skalka o celkové kapacitě 3,50 l/s. Z tohoto jímacího území je voda čerpána z ČS Skalka výtlačným řadem PVC DN 100, délky 1 407 m do VDJ Skalka 2 x 250 m3 Z tohoto VDJ je přívodním řadem PVC DN 150, délky 630 m (po hřbitov ) napojena a zásobena rozvodná síť v obci Skalka. Rozvodná síť je vybudována jako zaokruhovaná vodovodní síť s koncovými větvemi. Je na ni vybudováno 114 vodovodních přípojek a napojeno cca 92 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá propojení SV Prostějov a SV Skalka přivaděčem ze SV Brodek u Prostějova. Vodu z prameniště Skalka je nutno upravovat, vydatnost ani kvalita nejsou vyhovující. Je navrhováno propojení SV Prostějov a SV Skalka s částečným nebo úplným nahrazením zdroje Skalka. Navrhovaný řad se napojuje na stávající řad DN 250 z VDJ Dětkovice ukončený v ČS Kelčice. Navrhovaný řad bude ukončen v ČS Skalka, kde bude napojen na stávající rozvody vody. Z VDJ Dětkovice do VDJ Skalka doteče gravitačně cc 3 - 3,5 l/s. Při využití ČS Skalka možno do VDJ Skalka dopravit cca 9 l/s.Celková pořizovací cena: 13 959 000 Kč (otevřená rýha), 17 071 000 Kč (pažená rýha)

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Skalka není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Vybudování přivaděče: do r. 2025

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   1,25 m3/den a na další dny je to 3,75 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 230 234 237 241
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvádí veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je vybudována nová čistírna odpadních vod (350 EO, 63 m3/d). Vyčištěné OV jsou vyůstěny do místního potoka Trávnička. Splašková kanalizace je řešena jako gravitační s jedním výtlakem v celkové délce 3037 m.
   Dále je v obci Skalka vybudována dešťová kanalizační síť DN 300 – 600 v celkové délce cca 1 000 m. Dešťová kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka Trávnička.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod zřídelní oblasti I. stupně. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  16 998,0 13 500,0 30 498,0

  Mapa