Stínava - 7108_061_01_15549 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Stínava

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK 7108_061_01_15549
  Kód obce 590061
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0061.01 Stínava 15549 155497
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci se datuje rokem 1358. Obec Stínava se rozprostírá na ploše 452 ha 13 km západoseverozápadně od Prostějova a leží v nadmořské výšce 400 m. V obci žije v současnosti okolo 145 obyvatel. V obci je evidováno celkem 22 podnikatelských subjektů. Jedná se o malou obec, která nemá ani školu, poštu, či zdravotnické středisko. Z hlediska infrastruktury má obec vybudován vodovod, plyn, splašková kanalizace chybí. V obci se neuvažuje s bytovou výstavbou. Očekává se téměř setrvalý stav obyvatel ve výhledu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 145 148 150 158 160 164 167
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 145 148 150 158 160 164 167
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 164 167
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobováni z vlastních domovních studní. Kvalita vody v těchto zdrojích není dobrá, projevuje se zde výskyt dusičnanů a v některých případech i radon. Rovněž vydatnost vody ve studních je značně kolísavá. Kvalita vody ve studních je obyvateli obce sledována nepravidelně. Obec uvažuje s vybudováním veřejného vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V rámci zpracované projektové dokumentace „ Plumlovsko – koncepce zásobování pitnou vodou, je uvažováno zásobovat obec kvalitní pitnou vodou ze zdroje Vodovodu Pomoraví. Zásobování obce pitnou vodou je uvažováno tak, ve stávajícím VDJ Ptení 2 x 150 m3, max. hl. 375 m n.m. (tento je součástí Vodovodu Pomoraví ) se vybuduje ČS ze které se vybuduje výtlačný řad PVC DN 90, délky 750 m, vedoucí do navrženého věžového VDJ Holubice 100 m3, max.hl. 435 m n.m.. Po vybudování tohoto věžového vodojemu se vybuduje z tohoto VDJ zásobní řad PVC DN 90, délky 950 m, který dopraví vodu do navržené rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť v obci se vybuduje z PVC DN 80, celková délka rozvodných řadů bude činit cca 1 500 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Stínava není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu : dle fin. možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci doposud není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody, případně kritického stavu vody ve studních budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,8 m3/den a na další dny je to 2,4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Stínava je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 600 v celkové délce cca 1 000 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyůstěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá balená čistírna odpadních vod (150 EO).
   S ohledem na velikost sídla a jeho situování v povodí Plumlovské nádrže se předpokládá dočištění vod pomocí biol. rybníku .

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 320,0 0,0 9 320,0

  Mapa