Určice - 7108_064_01_17472 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Určice

  Číslo obce PRVKUK 0064
  Kód obce PRVKUK 7108_064_01_17472
  Kód obce 590126
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0064.01 Určice 17472 174726
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží 7 km jihozápadně od města Prostějov na zvlněném terénu posledního výběžku Drahanské vysočiny v nadmořské výšce 254 m. Celková rozloha katastru Určic činí 1121 ha. V současné době má obec necelých 1400 obyvatel. První historická zmínka o Určicích pochází z roku 1288. V obci Určice nalezneme z hlediska občanské vybavenosti téměř vše, je zde škola, mateřská škola, pošta, síť obchodů, zdravotní středisko. Obec má vybudovánu infrastrukturu, je zde vodovod, plyn, ve výhledovém období se uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace. V obci zaznamenáváme rozvoj individuální podnikatelské sféry, v současnosti je v obci evidováno 220 podnikatelských subjektů. Očekává se do výhledu mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 321 1 331 1 340 1 371 1 378 1 384 1 390
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 321 1 331 1 340 1 371 1 378 1 384 1 390
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 321 1 331 1 340 1 371 1 378 1 384 1 384
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce. Vodovod provozuje společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.. Vodovod je napojen na SV Prostějov, napojen je na výtlačný řad LT DN 400 vedoucí z VDJ Dětkovice do Prostějova. Na této odbočce je umístěna vodoměrná šachta ze které je zásobovacím řadem PVC DN 100, délky 1 139 m přivedena voda do ČS Určice, která čerpá vodu do VDJ Určice 2 x 100 m3 . Obec je zásobena ve dvou tlakových pásmech – HTP z VDJ Určice a DTP na odbočce před ČS Určice. Rozvodná vodovodní síť v obci je vybudována z OC a PVC DN 80 – 150, celková délka sítě je 11 089 m. Na síti je přes 430 vodovodních domovních přípojek na které je napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec zatím v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Určice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se zatím neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   6,6 m3/den a na další dny je to 19,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 1 378 1 384 1 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována dešťová kanalizace DN 300 -500. Kanalizace je převážně z betonových trub, byla budována postupně od roku 1920 . Technický stav je různý, dle stáří a materiálu stok. Splaškové vody jsou odváděné do septiků a jímek na vyvážení. Částečně jsou vypouštěné do dešťové kanalizace. Všechny stoky jsou vypouštěny do Určického potoka, resp. příkopu.
   V lokalitě „Větřák“ je vybudována větev splaškové kanalizace (DN 300 cca 250 m), která je v současné době zaslepena. Obyvatelstvo, které bude na tuto větev napojeno, po výstavbě kanalizace a ČOV v obci, má dnes vybudovány bezodtokové jímky na vyvážení.
   Kanalizace je ve správě a vlastnictví obce.
   Ve výhledu se počítá s tím, že stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod. Odvádění splaškových vod bude řešeno novou splaškovou, tedy oddílnou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období bude provedena výstavba splaškové kanalizace a ČOV.
   Na řešeném území bude provozována oddílná kanalizace. Funkci dešťové kanalizace bude plnit stávající kanalizace obce.
   ČOV bude umístěna v severovýchodní části obce.
   ČOV je navržena mechanicko – biologická. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do Určického potoka.
   Jihovýchodní část obce bude svedena do čerpací stanice, odkud bude výtlakem DN 100 čerpána do sítě gravitační splaškové kanalizace.
   Údaje o projektované kanalizaci
   délka sítě DN 250 - 300 7 885,5 m, tlaková větev DN 63 126,5 m
   výtlak DN 90 522 m
   2 x ČS
   ČOV (1 500 EO) 225 m3/den

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do roku 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 50 000,0 50 000,0

  Mapa