Kelčice - 7108_069_01_18552 - stav 18. 1. 2021

 1. Obec

  Vranovice-Kelčice

  Číslo obce PRVKUK 0069
  Kód obce PRVKUK 7108_069_01_18552
  Kód obce 590177
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0069.01 Kelčice 18552 185523
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka se o obci Kelčice datuje rokem 1078. Obec Kelčice leží 8 km jižně od Prostějova v blízkosti dálnice Brno - Olomouc. Obcí protéká Kelčický potok. Nadmořská výška ve které se obec nalézá je od 214 – 335 m. Kelčice mají následující občanskou vybavenost obecní úřad, mateřskou školu pro obě části obcí Vranovic a Kelčic, poštu, knihovnu, obecní vodovod a plošnou plynofikaci. Kanalizace zde zatím není. V obci žije v současnosti okolo 300 obyvatel a do výhledu se uvažuje se setrvalým stavem v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 300 303 305 305 309 313 317
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 300 303 305 305 309 313 317
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   256 258 260 259 263 266 269
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Vodovod Vranovice – Kelčice byl budován po etapách v letech 1972 – 1977. Zdrojem vody byla původně studna o průměru 150 cm . Vzhledem ke snížení vydatnosti této studny byl vybudován nový zdroj vody – vrt HV 2, který se nachází cca 100 m od starého vodojemu o objemu 1 x 100 m3. Protože situování vodojemu neumožňovalo zásobování obce gravitačně, byl cca 300 m západně od starého VDJ vybudován nový VDJ 2x100 m3. Zásobování je zajištěno přívodním řadem DN 100 a rozvodnými řady v obcích Vranovice a Kelčice, které jsou řešeny jako rozvodná síť s koncovými větvemi, v části obce Vranovice je vodovodní síť zaokruhována.V současné době jsou v síti špatné tlakové poměry, proto je navrhována výstavba nového VDJ, dle zpracovaného projektu. Materiál rozvodných sítí je litina DN 100, PVC DN 80 – 100, IPE DN 1“ až 2“. V roce 1999 byl v rámci výstavby ZTV pro RD v k.ú. Kelčice vodovod rozšířen o řad PVC DN 80 v délce 190 m.
   Vodovod je provozován samostatně, v západní části obce Vranovice je provedeno propojení na vodojem Dětkovice, který je provozován VaK Prostějov, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kelčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se s výstavbou vodovodu.


   Aktualizace 2020

   Bude vybudováno nové propojení vodovodního řadu SV Dobrochov a vodovodu VaK Prostějov za účelem posílení SV Dobrochov. Jde o novostavbu potrubí PE SDR 14 prům. 110, v délce cca 13,6 m a propojovací šachty mezi vodovodem Kelčice - Skalka a SV Dobrochov, a to k posílení dotace vody pro SV Dobrochov.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 280 259 263 266 269
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Vranovice-Kelčice byla vybudována splašková kanalizace v délce 5000 m, DN 250, kterou vlastní a provozuje Svazek obcí ČOV Výšovice.
   Mechanicko-biologická ČOV (2344 EO, 387 m3/den) umístěna v katastrálním území Výšovice. Do ČOV je zaústěna kmenová stoka A. Její trasa je vedena nejníže položenou zástavbou zájmového území, údolních vodních toků Vřesůvka, Kelčického potoka a Dobrochovského potoka, zastavěnou i nezastavěnou částí k. ú. obcí Výšovice, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Dobrochov.
   Přívodní stoka A je zaústěna do čerpací stanice, odkud jsou vody zvedány do sdruženého objektu ČOV . Technologie ČOV zabezpečuje účinné odstraňování organického znečištění (BSK5) a zároveň odstranění sloučenin dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací.
   dokončení stavby: prosinec 2009
   trvalý provoz: květen 2011
   Dále je v obci vybudována dešťová kanalizace. Vyústění kanalizace je provedeno v několika profilech do toku Kelčický potok. Kanalizace je ve správě a vlastnictví obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


   Stávající stav odkanalizování a likvidace odapdních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Vodovody:    0,47 mil. Kč


  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 730,0 0,0 4 730,0

  Mapa