Vrbátky - 7108_070_01_18582 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vrbátky

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK 7108_070_01_18582
  Kód obce 590185
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0070.01 Vrbátky 18582 185825
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbátky vznikla sloučením tří obcí: Vrbátek, Duban, Štětovic se společným názvem Vrbátky. Obec Vrbátky byla založena roku 1359. Obec se rozprostírá 8 km severovýchodně od Prostějova na ploše 1326 ha v nadmořské výšce okolo 213 m. Obec má plnou občanskou vybavenost, nalezneme zde např. základní školu, mateřskou školku, poštu, zdravotní ordinace, sportovní a kulturní zařízení a další. Z hlediska infrastruktury má obec vybudovánu splaškovou kanalizaci s napojením na ČOV, vodovod i plyn. Je zde zaznamenáván rozvoj individuálního podnikání, v současnosti zde evidujeme okolo 269 podnikatelských subjektů. Očekává se i růst počtu obyvatel..

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 861 866 870 927 945 963 981
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 861 866 870 927 945 963 981
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   850 855 860 788 803 819 834
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou vrty HV 1 až HV 6 situované na k.ú. Dubany o celkové kapacitě 35,0 l/s-1 ze kterých je voda čerpána čerpací stanicí a dopravována zásobním řadem a výtlakem PVC DN 150 – celkové délky 720 m do VDJ Dubany 2 x 150 m3, max.hladina 226,60 m n.m. Rozvodná síť v obci je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Je vybudována z PVC DN 80 – 150 o celkové délce 4 280 m. Je na ni připojeno 192 ks vodovodních přípojek a zásobováno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je společnost INSTA CZ s.r.o. Obec však v současnosti provozuje část vodovodní sítě na sídlišti Vrbátky a to řad PVC DN 100, délky 450 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Vrbátky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je zásobován z VDJ Dubany v případě přerušení dodávky vody z tohoto zdroje mohou být Dubany zásobeny ze zdroje Hrdibořice – úpravna vody a v případě že i tohoto zdroje nebylo možno využít budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,3 m3/den a na další dny je to 13,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   735 760 785 810 830 915 932
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Ve Vrbátkách je vybudována splašková kanalizace DN 300 - 400. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny do ČS pod obcí, odkud jsou výtlakem DN 100 čerpány do Štětovic. Do kanalizační sítě Vrbátek jsou dále přečerpávány také OV z obce Dubany. Pod obcí Štětovice je vybudována nová ČOV mechanicko – biologická, která zajišťuje čištění OV společně z obcí Vrbátky, Dubany a Štětovice. Odpad z ČOV je vyůstěn do melioračního odpadu, zaústěného do řeky Blaty. V současné době probíhá zkušební provoz.
   Údaje o stávající kanalizaci
   Celková délka kanalizační sítě 4 150 m
   ČS 2 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém odkanalizování obce Vrbátky je po vybudování splaškové kanalizace a ČOV Štětovice vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Výhledově bude rozšířena kanalizační síť o nové stoky v délce cca 920 m.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 920 m
   ČS 1 ks

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle projektové a stavebí připravenosti uvažovaných lokalit

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 450,0 4 450,0

  Mapa