Štětovice - 7108_070_03_18581 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vrbátky

  Číslo obce PRVKUK 0070
  Kód obce PRVKUK 7108_070_03_18581
  Kód obce 590185
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3140
  Prostějov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0070.03 Štětovice 18581 185817
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrbátky vznikla sloučením tří obcí : Vrbátek, Duban, Štětovic se společným názvem Vrbátky. Obec Vrbátky byla založena roku 1359. Obec se rozprostírá 8 km severovýchodně od Prostějova na ploše 1326 ha. Obec má plnou občanskou vybavenost, nalezneme zde školu, poštu, zdravotní středisko. Z hlediska infrastruktury má obec vybudovánu kanalizaci, vodovod i plyn. Je zde zaznamenáván rozvoj individuálního podnikání. Administartivně obec Štětovice spadá pod správu OÚ Vrbátky.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 259 277 297 297 308 320 332
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 259 277 297 297 308 320 332
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   255 273 290 297 308 320 332
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou vrty HV 1 až HV 6 situované na k.ú. Dubany o celkové kapacitě 35,0 l/s-1 ze kterých je voda čerpána čerpací stanicí a dopravována zásobním řadem a výtlakem PVC DN 150 – celkové délky 720 m do VDJ Dubany 2 x 150 m3, max.hladina 226,60 m n.m. Rozvodná síť v obci je zaokruhovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Je vybudována z PVC DN 80 – 150 o celkové délce 2 181 m. Je na ni připojeno 93 ks vodovodních přípojek a zásobováno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je společnost INSTA CZ s.r.o.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Štětovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je zásobován z VDJ Dubany v případě přerušení dodávky vody z tohoto zdroje mohou být Dubany zásobeny ze zdroje Hrdibořice – úpravna vody a v případě že i tohoto zdroje nebylo možno využít budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m3/den a na další dny je to 4,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   245 263 280 297 308 320 332
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Ve Štětovicích je vybudována nová splašková kanalizace DN 300 - 400. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny pod obec, kde je vybudována nová ČOV mechanicko – biologická (1 630 EO), která zajišťuje čištění OV společně z obcí Vrbátky, Dubany a Štětovice. Do kanalizační sítě Štetovic jsou přečerpávány také OV z obcí Dubany a Vrbátky. Odpad z ČOV je vyůstěn do melioračního odpadu, zaústěného do řeky Blaty.
   Údaje o stávající kanalizaci
   Celková délka kanalizační sítě 2 800 m
   ČS 1 ks
   ČOV (1 750 EO) 1 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém odkanalizování obce Štětovice je po vybudování splaškové kanalizace a ČOV vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa