Vrchoslavice - 7108_071_01_18638 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vrchoslavice

  Číslo obce PRVKUK 0071
  Kód obce PRVKUK 7108_071_01_18638
  Kód obce 590193
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1562 (7108)
  Prostějov
  Číslo POU
  Název POU
  3131
  Němčice nad Hanou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7108.0071.01 Vrchoslavice 18638 186384
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínky o obci jsou z r. 1351. Od r.1355, kdy Jan Kravař získal obě obce, mají společné dějiny. Obec Vrchoslavice je historicky vzniklým sídelním útvarem připomínaným před 650 lety. Půdorys obce lze popsat jako ulicovou vesnici s páteřní komunikační osou, kterou je silnice I. třídy směr Brno - Kroměříž s rozšířením před kostelem, kterou křižuje ve směru kolmém komunikace kratší, pokračování silnice III.třídy směr Němčice nad Hanou. Místní část obce Dlouhá Ves je tvořena převážně návsí mimo komunikační tah silnice I. třídy. Obec leží v jižní části okresu Prostějov jižně od toku říčky Hané v nadmořské výšce cca 205 m n. m. Svým situováním v úrodné moravské nížině je prioritním zájmem v území zemědělská výroba. Obec je v těsném kontaktu i s dalšími sousedními obcemi - Mořice a především pak s městem Němčice nad Hanou. V současnosti v obci žije okolo 500 obyvatel, je zde evidováno okolo 90 podnikatelských subjektů a rozvoj podnikání je spíše individuální. Z hlediska občanské vybavenosti lze v obci nalézt obchody, poštu, je zde základní škola pro 1 – 5 ročník, mateřská škola, ale není zde zdravotní středisko. V obci je vybudován vodovod, kanalizace a plyn.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 497 499 500 500 505 509 514
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 497 499 500 500 505 509 514
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   405 408 410 440 444 448 453
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod.Tento vodovod je ve správě i majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s..Zdrojem vody je SV Kojetín – VDJ Polkovice 2 x 1 500 m3, max. hl. 254,50 m n.m. Z VDJ Polkovice je přívodním řadem přivedena voda přes obec Měrovice na Hané po rozdělovací šachtu na okraji obce Vrchoslavice.Tento přívodní řad je z PVC DN 150. Z rozdělovací šachty je veden přívodní řad PVC DN 150 – délky 1 214 m do rozvodné sítě v obci Dlouhá Ves na kterou bezprostředně navazuje vodovodní síť v obci Vrchoslavice.
   Rozvodná síť v obci je řešena jako zaokruhovaná s koncovými větvemi. Je na ni vybudováno 156 ks vodovodních přípojek na které je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel. Vodovod byl uveden do provozu v roce 1995.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. V řešeném období se uvažuje pouze s rozšířením počtu vodovodních přípojek k individuální výstavbě rodinných domků.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Vrchoslavice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, jeho rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na SV Kojetín a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 450 490 440 444 448 453
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je v současné době vybudována splašková kanalizace, která je ve zkušebním provozu. Provozovatelem kanalizace je v období zkušebního provozu obec, po uplynutí tohoto období bude správa předána V.H. P. Ivanovice na Hané.
   Odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice situované na severním okraji obce, odtud jsou výtlakem čerpány do přívodní stoky na ČOV Němčice nad Hanou (2 500 EO, 500 m3/den). Kanalizační síť je výtlakem propojena s místní částí Dlouhá Ves.
   Údaje o stávající kanalizaci - Vrchoslavice
   délka sítě DN 300 4 806 m
   délka výtlaku V1 – na ČOV Němčice DN 100 468 m
   délka výtlaku V2 – na síti DN 80 214 m
   počet ČS 2 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je zcela odkanalizována, ve výhledovém období se nepředpokládá s rozšířením stokové sítě.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa