Prusy - 7109_001_02_00261 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Beňov

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7109_001_02_00261
  Kód obce 512281
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0001.02 Prusy 00261 2615
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   V roce 1964 se Prusy sloučily s obcí Beňov, a staly se jeho místní částí. Historické údaje o vlastnictví vsi se váží k roku 1260. Obec plně využívá občanské vybavenosti i infrastruktury obce Beňov, u které je toto popsáno.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 86 88 90 84 84 84 84
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 86 88 90 84 84 84 84
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   86 86 86 84 84 84 84
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Prusy má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňové čištění je čerpána voda řadem OC 700 do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Zásob. řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz, využíván pouze jako odkalovací potrubí.
   TP je vedeno z vodojemu ŠŠ k přerušovací komoře Horní Moštěnice. Touto větví je zásobena část obce Horní Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky a jižní průmyslová část Přerova. Na 2. TP Přerova je napojena větev Pavlovice, větev Dřevohostice a větev Moštěnská.
   Obec Beňov je zásobena z řadu Pavlovické větve AZC 250, vedoucí z vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. do Pavlovic.
   Stáří a stav vodovodu: 1984
   Materiál a profil hl.řadů: AZC 250; OC 250, PVC 80-100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající koncepce zásobování pitnou vodou lokality Prusy zůstane zachována. Ve výhledovém období se předpokládá prodloužení vodovou PE 63 x 5,8 PN10 délky 498m.
   Do konce roku 2017 se předpokládá s dokončením výstavby vodovodu v lokalitě Hliník. Vodovod bude délky 522 m, materiál PE100 SDR 11, DN 80 (90x8,2).

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality obce Prusy není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

   Časový harmonogram
   Do konce roku 2017

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 76 76
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Prusy náleží k obci Beňov. Leží na severovýchod od Beňova, obcí protéká Moštěnka.
   V obci je stávající dešťová kanalizace DN 300 – 600 v celkové délce cca 610 m, která je tvořena systémem dvou hlavních stok, které jsou z levého i pravého břehu vyústěny do Moštěnky. Odpadní vody od obyvatel jsou po předčištění v septicích odváděny do kanalizace. Část obyvatel má jímky s odvozem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   Výhledově po r. 2030 je možno podchytit stávající kanalizaci a vybudovat sběrač podél levého břehu Moštěnky k čistírně odpadních vod, odpadní vody z pravého břehu je nutno přečerpávat. Čistírna odpadních vod je uvažována malá balená s aktivací.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 100,0 0,0 2 100,0

  Mapa