Bochoř - 7109_003_01_00672 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bochoř

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7109_003_01_00672
  Kód obce 512532
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0003.01 Bochoř 00672 6726
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1294. Obec Bochoř se rozprostírá kolem řeky Bečvy na 943 ha ležících v nadmořské výšce okolo 204 m. V obci nalezneme takřka plnou občanskou vybavenost, je zde základní škola pro 1 – 5 ročník, mateřská škola, zdravotnické pracoviště, sportovní, kulturní a další celospolečenská zařízení.
   Obec má vybudován vodovod, kanalizaci jen dešťovou, dále je vybudován plyn a inženýrské sítě. V obci je evidováno okolo 160 podnikatelských subjektů. Je zde zaznamenáván růst individuální výstavby rodinných domků. V této povodní postižené obci se očekává mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 947 969 990 978 1 054 1 081 1 108
   přechodně bydlící 20 20 20 20 0 0 0
   celkem 967 989 1 010 998 1 054 1 081 1 108
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   940 960 980 970 1 045 1 072 1 099
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Bochoř má veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov – Švédské Šance, který je zásoben ze dvou zdrojů.
   Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňovou úpravu čištění je čerpána voda do hlavního vodojem Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. odkud je z větve 1.TP gravitačně zásobena odbočkou z řadu PVC 200 obec Bochoř.
   V roce 2001 došlo k rozšíření stávající vodovodní sítě a byla dokončena výstavba řadu „Včelín“. Celková délka nového rozvodu vody je z PVC DN 90 – délka 1201m, PE 50 – 59,3 m a PE 40 – délka 112,4 m, celkem 1372,7 m.
   Stáří a stav vodovodu: 1972 – 1978, 2001
   Materiál a profil hl. řadů: LIT 80 – 150, PVC 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bochoř není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,0 m3/den a na další dny je to 15,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 550 970 1 045 1 072 1 099
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná nová tlaková kanalizace z roku 2015. Kanalizace odvádí OV na novou ČOV (1000 EO). Splašková kanalizace má celkovou délku cca 9 500 m.
   Obec nemá větší vodoteč, pouze meliorační odpad. V obci hospodaří zemědělské družstvo, jsou zde umístěny lázně s 20 lůžky. Škola má vlastní čistírnu odpadních vod. Samostatnou ČOV má i vojenské letiště Bochoř.
   Dále je v obci dešťová kanalizace, která byla vybudována po etapách v letech 1949 - 1972. Výustní objekty dešťové kanalizace ale nejsou soustředěny do jedné oblasti, nýbrž větší část obce je odkanalizována do otevřeného odpadu na západě obce, který je v místní části Včelíny zatrubněn, jižní část obce je odkanalizována do melioračního odpadu za železniční tratí (pravostranný přítok potoka Svodnice).
   Dešťová kanalizace je vybudována z betonových trub DN 200 - 800.Dešťová kanalizace je většinou ve špatném technickém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa