Brodek u Přerova - 7109_004_01_01275 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Brodek u Přerova

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7109_004_01_01275
  Kód obce 512800
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0004.01 Brodek u Přerova 01275 12751
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brodek u Přerova je doložená písemně od r. 1301, povýšena na městečko v r. 1909. Leží v severovýchodní části přerovského okresu na hlavní železniční trati mezi Přerovem a Olomoucí. Je součástí dvou mikroregionů - "Království" a "Dolek". Obec se rozkládá na ploše 16 430 000 m2 položených 210 m nad mořem.
   Část obce Brodek u Př. a celá místní část Luková se nachází v ochranném pásmu přírodních minerálních vod zřídelních oblastí II. stupně. Mezi obcemi se nachází ochranné pásmo přírodních minerálních vod I. stupně.
   V obci je mateřská škola, základní škola pro 1.-9. ročník, pobočka ZUŠ Přerov. V obci působí praktický lékař, dětský lékař, ženský lékař, je zde i zubní ordinace a další občanská vybavenost. Obec má vybudován vodovod, telefony, plynofikaci.
   V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, je zde evidováno okolo 332 podnikatelských subjektů. V obci je rovněž zaznamenáván růst individuelní výstavby rodinných domků a očekává se mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 759 1 765 1 770 1 790 1 842 1 856 1 869
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 759 1 765 1 770 1 790 1 842 1 856 1 869
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 759 1 765 1 770 1 770 1 821 1 835 1 848
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Brodek u Přerova má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov.
   Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů.
   Z vodojemu Čekyně je zásobovacím řadem A 400 gravitačně zásobena Brodecká skupina, do které patří Brodek u Přerova.
   Stáří a stav vodovodu: 1985 - 1987
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 80 - 200

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 9,0 m3/den a na další dny je to 27,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 1 840 1 760 1 821 1 835 1 848
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro – Brodek u Přerova a Lukovou

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí protéká potok vlévající se do potoka Loučka. Celá obec leží ve vnějším PHO - 2. stupně. V Brodku u Přerova se nachází podnik MORAVOMALT - sladovny, který má vlastní ČOV (oxidační příkop). Do této čistírny odpadních vod jsou dále napojeny technologické odpadní vody z Hanáckých drůbežářských závodů. Obec Brodek u Přerova má vybudovaný kanalizačního systému jednotné kanalizace včetně ČOV a napojení stokové sítě mísntí části Luková. Kanalizace o celkové délce 10830 zajišťuje odvádění dešťových i splaškových odpadních vod z obytné zástavby a z objektů občanské a technické vybavenosti obce na ČOV pro 2 008 EO. ČOV se skládá z hrubého předčištění a dvou čistírenských linek, sestávajících z denitrifikační části, nitrifikační části s jemnobublinnou aerací a s vestavěnou dosazovací nádrží. Dalším stupněm čistícího procesu je mikrosítový filtr. Kalové hospodářství tvoří samostatný soubor. Vyčištěné vody z ČOV jsou gravitačně přes měrný žlab se záznamem průtoku odváděny do čerpací stanice a odtud výtlačným řadem do recipientu – řeky Olešnice.
   Kal z ČOV je odvážen na ČOV Přerov.
   Údaje o kanalizaci (včetně místní části Luková)
   délka celková 10 830 m
   ČS 5 ks
   ČOV (2008 EO) 425 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období bude dobudována kanalizační síť v závislosti na potřebách obce (ulice Tovární-, délka cca 1034,5 m, B. Němcové - délka cca 281,2 m), na stávající kanalizaci budou přepojeny splaškové odpadní vody z domu s pečovatelskou službou, dále bude přestrojena ČS4.
   V řešeném území se nachází ochranné pásmo zdrojů přírodních minerálních vod. Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb. O přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 160,0 4 160,0

  Mapa