Císařov - 7109_006_01_01778 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Císařov

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7109_006_01_01778
  Kód obce 569135
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0006.01 Císařov 01778 17787
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec byla založena roku 1785 pod názvem "Joseflust".Obec leží 7,5 km severozápadně od Přerova, nedaleko pravého břehu Bečvy. Je 808 m dlouhá a se zahradami 152 m široká. Výměra katastru je 287,18 ha, v nadmořské výšce 201 m. Mateřská a základní škola jsou v sousední obci v Brodku u Přerova, kde je i pošta a lékař.
   V obci jsou dva obchody se smíšeným zbožím, kulturní dům, knihovna, hasičská zbrojnice a hřiště. Obec je plynofikována, má kanalizaci bez ČOV, telefon, vodovod i rozhlas. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry a růst individuální výstavby rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 290 293 295 300 308 314 319
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 290 293 295 300 308 314 319
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   277 277 277 277 284 290 295
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov (Čekyně), který je zásoben ze dvou zdrojů. Do hlavního vodojemu Čekyně 1x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m., je čerpána voda z ÚV Troubky a z Hranic je přivedena voda z Ostravského oblastního vodovodu. Ve vodojemu dochází k mísení vody. Z vodojemu Čekyně je zásobovacím řadem AZC 400 gravitačně zásobena Brodecká skupina, do které patří Císařov.
   Stáří a stav vodovodu: 1988

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Císařov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 277 284 290 295
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou gravitačně svedey do 8 ČS a odtu přečerpávány do kanalizace v obci Rokytnice a dále na ČOV Přerov.Dýle byla v  obci v roce 1972 vybudována dešťová kanalizační síť, která je vybudována v celé obci a je vyústěna do otevřeného příkopu. Materiálem kanalizačního potrubí jsou VIA trouby DN 200 – 800 v celkové délce cca 3 100 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa