Grymov - 7109_013_01_03627 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Grymov

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7109_013_01_03627
  Kód obce 569194
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0013.01 Grymov 03627 36277
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec byla založena v r. 1787. V r. 1973 byl do obce zaveden z Radslavic obecní vodovod. Nejvíce staveb rodinných domů bylo v Grymově postaveno v letech 1960 až 1990, kdy jich přibylo 10. Od r. 1974 do r. 1990 byl Grymov součástí Radslavic, v r. 1990 se opět osamostatnil.
   Dopravní dostupnost je zajišťována autobusovou dopravou, která byla v obci zavedena již v r. 1949. Většina dopravních spojů je zajišťována na lince Přerov - Velký Újezd.Nejvýznamnější akcí nedávné doby byla plynofikace obce, provedená v r. 1998 přívodem z Prosenic. Přípojky byly zřízeny u 42 domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 138 139 140 163 160 157 154
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 138 139 140 163 160 157 154
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   138 139 140 150 147 144 142
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod v majetku i ve správě OÚ Radslavice.
   Jedná se o skupinový vodovod Radslavice, který je napojen na SV Přerov. Zdroje s úpravnou vody a.s. čerpáním vody do věžového vodojemu obsahu 1x100 m3, max. hlad. 253,30 m n.m. jsou v Radslavicích. Obec je gravitačně zásobena přes síť v Radslavicích potrubím z litiny DN 150, rozvodná síť je z litiny DN 150, 100.
   Stáří a stav vodovodu: 1978, dobrý
   Materiál a profil hl. řadů: LIT 150, 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Grymov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1 m3/den a na další dny je to 3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Grymov leží na levém břehu Bečvy. V obci nejsou žádné provozovny.
   V obci je stávající dešťová kanalizace, která byla budována v 30. letech a v r. 1972 byla opravena a doplněna. Do kanalizace vypouští odpadní vody všichni obyvatelé obce, přičemž z části jsou tyto vody předčištěny v septicích, část obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce cca 1 180 m, funkčně je v dobrém stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme v tomto období řešit individuálně.
   V dalším období po r. 2030 je navržena nová kanalizace s ukončením na ČOV. V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť vyústěná do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která je uvažována pod obcí na břehu řeky Bečvy (stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa