Kokory - 7109_017_01_06797 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Kokory

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7109_017_01_06797
  Kód obce 514152
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0017.01 Kokory 06797 67971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec s více než 1 100 obyvateli a bohatou historií. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1279. Obec se rozprostírá na ploše 671 ha a leží v nadmořské výšce 250 m. Obec má vybudovánu plnou občanskou vybavenost, je zde pošta, síť obchodů a služeb, základní škola, mateřská školka, zdravotnická pracoviště, kulturní, sportovní a celospolečenská zařízení. V obci je vybudován vodovod, plyn a dešťová kanalizace, o vybudování splaškové kanalizace je uvažováno.V obci je rozvoj podnikání, je zde evidováno na více jak 200 podnikatelských subjektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 094 1 102 1 110 1 136 1 150 1 164 1 177
   přechodně bydlící 80 80 80 80 0 0 0
   celkem 1 174 1 182 1 190 1 216 1 150 1 164 1 177
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   950 955 960 1 050 1 063 1 076 1 088
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Kokory má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Z vodojemu Čekyně je zásobovacím řadem AZC400 gravitačně zásobena Brodecká skupina (obce Rokytnice, Luková, Brodek u Přerova, Císařov, Citov, Kokory a Žeravice). Ze zásobovacího řadu A 400, A 200 Čekyně - Brodek u Přerova je u obce Luková odbočka A 300 do vodojemu Kokory 2x250 m3 s max. hlad. 263,0 m n.m. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena obec Kokory.
   Stáří a stav vodovodu: 1994
   Materiál a profil hl.řadů: PVC 80, 100, 150

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Obec v rámci územního plánu uvažuje s výstavbou vodovodního řadu PVC DN 80 v délce 200 m pro zástavbu rodinných domků.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kokory není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba vodovodu pro rozvojové lokality dle návrhu ÚP. Časový harmonogram výstavby je závislý na stavební připravenosti rozvojové lokality.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,5 m3/den a na další dny je to 15,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 1 055 0 0 0 1 088
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Kokory je rozložena po obou stranách řeky Olešnice, západním okrajem obce dále protéká potok Kopřivnice.
   Obec má zemědělský charakter, jsou zde dále malé provozovny strojírenské, chemické, potravinářské, dřevozpracující a stavební (pouze splaškové vody). V obci je Ústav sociální péče a Motorest s ubytovací kapacitou 240 lůžek.
   V Kokorách je vybudována jednotná kanalizační síť, která odvádí odpadní vodu z 90 % obce. Z kanalizace je voda vypouštěna dvěma výustními objekty do Olešnice. Na kanalizační síť je napojeno cca 30 % obyvatel obce přímo, 70 % přes septiky či má jímky k vyvážení.
   Kanalizační síť v obci byla budována před 20 až 30 lety v akci „Z“ převážně z betonových trub DN 250 - 1000. Kanalizace není ukončena ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutno zajistit čištění OV na ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 7 580 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je uvažováno s výstavbou čistírny odpadních vod. Bude vybudována mechanicko-biologická ČOV a oddílná kanalizace. Na tuto kanalizaci budou připojeny i objekty ústavu Centrum Dominika Kokory, p.o., a areál motorestu ZD Kokory, které provozují DČOV. Stávající nevyhovující jednotná kanalizace bude využita jako dešťová. ČOV bude umístěna tak, aby respektovala trasu komunikace I/55 a koridor územní rezervy kanálu D-O-L.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 900 m
   ČS 1 ks
   ČOV (1200 EO) 180 m3/d

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: V průběhu řešeného období do roku 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 31 500,0 31 500,0

  Mapa