Křenovice - 7109_018_01_07589 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Křenovice

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7109_018_01_07589
  Kód obce 569143
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3808
  Kojetín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0018.01 Křenovice 07589 75892
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Zastavěné územíleží v rovině na pravém břehu řeky Hané 4 km jihozápadně od Kojetína na silnici z Kroměříže do Vyškova. Od roku 1976 byly Křenovice částí Kojetína.
   Od komunálních voleb v roce 1990 jsou opět samostatnou obcí. Nejstarší zmínka o Křenovicích je z let 1320 až 1322.
   V obci nalezneme vybudovanou občanskou vybavenost, včetně infrastruktury. V obci je zaznamenán rozvoj podnikatelské sféry a individuální výstavby rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 425 433 440 416 413 408 403
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 425 433 440 416 413 408 403
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   372 386 400 395 392 387 383
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Křenovice mají vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s..
   Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

   • prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
   • druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubky s úpravnou vody v Troubkách.

   Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. Výtlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je obec Kovalovice zásobena větví vodojem Polkovice – Sv. Anna – Kojetín - Křenovice. Přívod z azbestocementu DN 150, síť obce Křenovice AZC DN 80 – DN150 mm.
   Materiál a profil hl. řadů: AZC DN150, DN100, DN80, OC 150 a PE DN80

   • Vodovody – popis návrhového stavu

    Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
    Dále bude vodovodní síť rozšiřována do rozvojových částí obce v souladu s územním plánem.

    Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
    V rámci lokality Křenovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

    Časový harmonogram
    V dalším období bude vodovodní síť rozšiřována do rozvojových částí obce v souladu s územním plánem.

   • Nouzové zásobování vodou za krizové situace

    V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,2 m3/den a na další dny je to 6,6 m3/den.

   Mapa

   Bodové objekty

   Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  3. Kanalizace a ČOV

   1. Počet obyvatel připojených na ČOV

    Počet připojených obyvatel
    2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
    0 0 0 395 392 387 383
   2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Základní údaje

    Významní producenti odpadních vod
    Odpadní vody od obyvatelstva.

    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
    V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace, která odvádí veškeré splaškové vody z obce na novou ČOV a po vyčištění do recipientu Haná. Je navržena nová mechanicko-biologická ČOV (500 EO) 60,0 m3/d. Celková dílka kanalizační sítě je 4 480 m. ČOV se nachází za hranicí k.ú. Křenovice na k.ú Kojetín.

   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    Stávající stav odkanalizování a likvidace odpdních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

    Časový harmonogram
    Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

   Mapa

   Bodové objekty

   Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   0,0 21 500,0 21 500,0

   Mapa