Lazníky - 7109_021_01_07941 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lazníky

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7109_021_01_07941
  Kód obce 514471
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0021.01 Lazníky 07941 79413
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec položena při silnici z Dolního Újezdu do Tršic, částečně na návrší, částečně na svazích údolí potoka Říky. Obec náleží do mikroregionu Pobečví. K obci náleží i místní část Svrčov, jehož občané plně využívají občanské vybavenosti obce Lazník.
   První písemná zmínka o obci je z roku 1355. Rozprostírá se na ploše 303 ha a leží v nadmořské výšce okolo 290 m.
   V obci je vybudována kompletní infrastruktura, je zde zdravotní zařízení, základní škola pro 1 – 5 ročník, mateřská škola, 2 provozovny pohostinství, sportovní areál, hříště na kopanou, sokolovna pro sportovní a společenské akce a další občanská vybavenost, mimo poštu.
   Obec má vybudován vodovod, plyn, dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV.
   V obci je v současnosti evidováno okolo 80 podnikatelských subjektů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 470 478 486 540 554 568 582
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 470 478 486 540 554 568 582
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   450 468 486 500 513 526 539
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku a je i provozovaný VaKem Přerov, a. s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do vdj. Moravská Brána. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z vdj. Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci vdj. Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Z tohoto řadu je odbočka do ČS Buk s akumulací 2x250 m3 s max. hladinou 254,50 m n.m. Z ČS Buk je čerpání na 3 směry: do vodojemu Buk 150 m3 s max. hladinou 293,75 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Buk a Radvanice. Druhý směr čerpání je do vodojemu Lazníky a třetí do vodojemu Sobíšky. Vodojem Lazníky má objem 1x250 m3 s max. hladinou 330,0 m n.m. Odtud je gravitačně zásobena obec Lazníky.
   Stáří a stav vodovodu: 1994
   Materiál a profil hl.řadů: PVC 80-150

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Lazníky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   425 443 460 500 513 526 539
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Lazníky leží převážně v povodí potoka Říka, východní část obce je v povodí Ztraceného potoka. V obci hospodaří zemědělské družstvo MZ a.s. Prosenice (likvidace odpadních vod v zemědělství) .
   V celé obci je vybudována stávající jednotná kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod.
   Na východním okraji obce je situována čerpací stanice, jíž jsou odpadní vody z této části obce přečerpávány do kanalizační sítě v obci. Kanalizace je provedena z azbestocementových trub profilů DN 300 - DN 600, byla budována cca v letech 1972-75. Na kanalizaci v obci jsou vybudovány dvě odlehčovací komory, jedna OK je v areálu ČOV. Ve středu obce pod potokem Říka je umístěna shybka, ve které dochází k sedimentaci splaškových vod.
   Stávající ČOV o kapacitě 82,5 m3/d (550 EO) mechanicko – biologická je umístěna na pravém břehu potoka Říka a sestává z těchto objektů:
   jemné ručně stírané česle, odlehčovací komora, horizontální lapák písku, ČS, aktivační nádrž (jemnobublinná aktivace), dosazovací nádrž, kalová jímka, Parshallův žlab.
   Aktualizace 2006:
   V roce 2005 byl v obci Lazníky dokončen a zprovozněn kanalizační řad PVC DN 300 v délce 385 m.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 5 315 m
   ČS splaškových vod 1 ks
   ČOV (550 EO) 82,5 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna. Dále je navržena také rekonstrukce stávající ČS.
   V obci je nutno předpokládat s postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností
   Rekonstrukce ČS: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 250,0 1 250,0

  Mapa