Nahošovice - 7109_027_01_03303 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Nahošovice

  Číslo obce PRVKUK 0027
  Kód obce PRVKUK 7109_027_01_03303
  Kód obce 552810
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0027.01 Nahošovice 03303 33031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nahošovice s okolo 160 obyvateli leží v mírně zvlněném zemědělském kraji zvaném Záhoří, ležícím pod sv. Hostýnem . První písemná zmínka pochází z roku 1365. Nahošovice se rozprostírají na ploše 293 ha a obec je položena v nadmořské výšce okolo 257 m.
   V obci je minimální občanská vybavenost, není zde pošta, škola, zdravotní středisko apod. Obec má vybudován vodovod, plyn ale kanalizace je zde zatím jen dešťová bez napojení na ČOV. V obci je evidováno okolo 14 podnikatelských subjektů. Rozvoj výstavby obec neuvažuje, pouze se počítá s individuální výstavbou rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 174 177 180 165 161 158 154
   přechodně bydlící 10 10 10 10 0 0 0
   celkem 184 187 190 175 161 158 154
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   174 177 180 165 161 158 154
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má postavený veřejný vodovod, který byl dokončen ke konci roku 1997.
   Vodovod je součástí skup. vodovodu Přerov - větev Dřevohostice. Zdrojem je prameniště s ÚV Troubky, odkud je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Odtud jde voda gravitačně, z přívodného řadu větve Moštěnice - Želatovice, odbočkou v Prusích z AZ 300, přes Domaželice do Turovic, s přečerpáním do vodojemu Šibenice 2x250 m3 s max. hlad. 298,95 m n.m. Obec bude gravitačně zásobena napojením přes rozvodné řady obce Turovice.
   Stáří a stav vodovodu: kolaudace 11/1997
   Materiál a profil hl.řadů: DN 100, 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V uvedené lokalitě jsou uvažovány tři zdroje – dva povrchové o předpokládané vydatnosti 2 x 3 m3 / den a podzemní zdroj o předpokládané vydatnosti 1 x 3 m3 / den.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 120 128 139
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Z intravilánu obce vytéká Nahošovický potok, který je ve správě SMS Přerov.
   V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace DN 400 – 1000 v celkové délce cca 1 800 m, na kterou je po předchozím předčištění v septicích napojena většina obyvatel obce. Tato kanalizace byla vybudována v 50. a 60. letech z betonových trub. Kanalizace je tvořena čtyřmi samostatnými stokami, z nichž dvě ústí v Nahošovickém potoce, dvě v jeho pravostranném přítoku. Stávající kanalizace je v dobrém technickém stavu. Do kanalizace jsou zaústěny vody z meliorací. Většina domů své odpadní vody předčišťuje v septicích a takto předčištěné vody vypouští do kanalizace. Menší část má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Likvidaci odpadních vod bude v mezidobí řešena individuálně.Ve výhleduje navržena nová kanalizace s ukončením na mechanicko-biologické ČOV. Kanalizace v obci je koncipována jako splašková, stávající kanalizace jednotná kanalizace bude ponechána jako dešťová. Vzhledem k počtu obyvatel a koncentraci znečištění (napojení balastních vod - meliorace) jsou vhodné přírodní způsoby čištění - kořenová čistírna odpadních vod.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle fiannčních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Retenční nádrž Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 16 600,0 16 600,0

  Mapa