Oplocany - 7109_030_01_11191 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Oplocany

  Číslo obce PRVKUK 0030
  Kód obce PRVKUK 7109_030_01_11191
  Kód obce 553000
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3808
  Kojetín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0030.01 Oplocany 11191 111911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Oplocany byly do konce roku 1975 samostatnou obcí. Leží 2,5 km jihozápadně od Tovačova v rovině úrodné Hané. Středně velká zemědělská obec patří k prastarým vesnicím. Katastr měřil 548 ha v nadmořské výšce 200 m. V roce 1976 se do té doby samostatná obec sloučila s Tovačovem. Od roku 1990 jsou Oplocany opět samostatnou obcí. Název obce se uvádí již od roku 1131. V obci nenalezneme poštu, školu, školku, či zdravotnické zařízení. Obec má vybudován vodovod, plyn a dešťovou kanalizaci bez napojení na ČOV. Je zde evidováno okolo 57 podnikatelských subjektů. Z pohledu dosavadního vývoje v počtu obyvatel, lze do výhledu očekávat mírný pokles ve stavu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 337 336 335 321 310 298 286
   přechodně bydlící 50 50 50 50 0 0 0
   celkem 387 386 385 371 310 298 286
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   317 319 320 320 309 297 285
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Oplocany má veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

   • prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
   • druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubky s úpravnou vody v Troubkách.

   Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. Výtlaky z Klopotovic AZC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je obec Oplocany zásobena na odbočce z větve vodojem Polkovice - Oplocany - Viklice - Klopotovice. Tato větev, z azbestocementu DN 300, je zásobovací (pod tlakem vodojemu Polkovice) nebo výtlačná (když je v provozu čerpací stanice). Viklice (Viklický dvůr) má
   svůj zdroj a ze skupinového vodovodu Kojetín je pouze dotována, v současné době je tento přívod odstaven. Obec Klopotovice a Biskupice, které jsou zásobovány z vodojemu Polkovice jsou na území okresu Prostějov.
   Stáří a stav vodovodu: 1976, dobrý
   Materiál a profil hl. řadů: PVC DN 80 – 100 a PE DN50

   • Vodovody – popis návrhového stavu

    Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

    Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
    V rámci lokality území Oplocany není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

   • Nouzové zásobování vodou za krizové situace

    V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,0 m3/den a na další dny je to 6,0 m3/den.

   Mapa

   Bodové objekty

   Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  3. Kanalizace a ČOV

   1. Počet obyvatel připojených na ČOV

    Počet připojených obyvatel
    2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
    0 0 0 0 280 270 260
   2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Základní údaje

    Významní producenti odpadních vod
    Odpadní vody od obyvatelstva.

    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
    Kolem západní části obce Oplocany protéká potok, do něhož se pod obcí vlévá další potůček vytékající z intravilánu obce.
    Obec má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci DN 300 – 500 v celkové délce 3 020 m, která tvoří šest samostatných celků zaústěných do potoka Vikličky či do melioračních kanálů, které se do Vikličky vlévají. Více než polovina domů je napojena na kanalizaci s předčištěním odpadních vod v septicích. Kolem 20 % obyvatel vypouští odpadní vody do jímek na vyvážení. Kanalizace na severu obce byla budována v meziválečném období, zbývající část kanalizace byla budována před cca 30 lety v akci Z - stávající kanalizace není v nejlepším technickém stavu.

   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    V řešeném období je navržena nová kanalizace.Nově je navržena oddílná kanalizace. Splaškovou kanalizací (z části gravitační 3258,5 m a z části tlaková 2 686,0 m) budou odpadní vody odváděny společně s odpadními vodami z obce Polkovice a Lobodice přes obec Uhřičice do městské kanalizace Kojetína a následně na ČOV Kojetín. Na stokové síti budou vybudovány 2 ČS.

    Časový harmonogram
    Výstavba kanalizace se předpokládá do roku 2020

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
   Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   0,0 20 280,0 20 280,0

   Mapa