Podolí - 7109_033_01_12431 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Podolí

  Číslo obce PRVKUK 0033
  Kód obce PRVKUK 7109_033_01_12431
  Kód obce 516864
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0033.01 Podolí 12431 124311
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci je z roku 1349. Obec se rozprostírá nedaleko města Přerova a je rozprostřena na ploše 214 ha, položených v nadmořské výšce 262 m.
   Obec má dobrou občanskou vybavenost, rovněž je zde vybudována infrastruktura, je zde vodovod, plyn a dešťová kanalizace.
   V obci je rozvoj podnikání, je zde evidováno na 35 podnikatelských subjektů. Je zde rozvoj individuální bytové výstavby, očekává se mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 192 196 200 222 232 242 252
   přechodně bydlící 0 6 12 12 0 0 0
   celkem 192 202 212 234 232 242 252
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   160 165 170 170 178 185 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Podolí má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňové čištění je čerpána voda řadem OC 700 do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Zásob. řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz, využíván pouze jako odkalovací potrubí. TP je vedeno z vodojemu ŠŠ k přerušovací komoře Horní Moštěnice. Touto větví je zásobena část obce Horní Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky a jižní průmyslová část Přerova. Na 2. TP Přerova je napojena větev Pavlovice, větev Dřevohostice a větev Moštěnská. Pavlovická větev vede odbočkou z Moštěnické větve (tedy gravitace z vodojemu Švédské Šance) přes Beňov, Prusy, které zásobuje pit.vodou a přes čerpací stanici Želatovice do vodojemu Tučín 1x 400 m3 s kótou max. hladiny 305,50 m n.m., a dalším systémem až do Pavlovic u Přerova. Z vodojemu Tučín vede gravitační řad do čerpací stanice Pavlovice a odtud do věžového vodojemu Pavlovice 1x200 m3 s max. hladinou 337,5 m n.m, odtud jsou gravitačně zásobeny Pavlovice u Přerova.
   Stáří a stav vodovodu: 1980
   Materiál a profil hl.řadů: AZC 150, PVC 80 – 150, LT DN100 a DN150

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Podolí není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1 m3/den a na další dny je to 3 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 174 195 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Podolí leží po obou stranách Podolského potoka. Kanalizace v obci byla budována postupně pouze dešťová a netvoří ucelený systém. Kanalizaci tvoří sedm kanalizačních větví, které jsou zaústěny jednotlivě do Podolského potoka.
   Celá stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je vybudována z betonového potrubí DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600, za použití typových i atypických šachet či objektů. Napojení obyvatel na kanalizaci je provedeno jednotlivými kanalizačními přípojkami, případně dešťovými svody, hloubka kanalizace je dána charakterem stoky a její polohou k vodoteči. Hloubka se pohybuje v rozmezí od 0,75 metru po 1,8 metru.
   Údaje o kanalizaci

   • délka kanalizace je cca 2000 m, DN 150(200) - 600
   • Na celém kanalizačním systému je celkem evidováno 47 splaškových šachet. Na kanalizaci je i několik horských vpustí. Celkem se v obci tedy nachází 47 šachet, 14 uličních vpustí, 7 horských příčných prahů a 19 vyústění do Podolského potoka. Celkem i s uzlem na stoce je 91 objektů různého typu a funkce.
   • počet napojených osob cca 50 - 60% obyvatel

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá s vybudováním oddílné kanalizace, zakončené na 4 - 5 ČOV – Toto řešení je prostorově nejméně náročné, napojení jednotlivých producentů přes přípojky a částečné stoky k jednotlivým ČOV s využitím stávající kanalizace obce. V nepřipojených oblastech bude kanalizace řešena individuálně.
   Splašková kanalizace bude provedena z materiálu PVC dimensí dle jednotlivých kanalizačních stok DN 250, přípojky pak DN 150. Jedná se nahrazení stávajícího systému s vypouštění vyčištěných odpadních vod do stávající kanalizace.
   Předpokládané údaje o kanalizaci
   PVC 250: 500 m
   PVC 150: 10 – 20 m na cca 80 RD
   ČOV 4-5 + jednotlivé decentralizace cca 15 případech.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle projektové připravensoti a finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 000,0 10 000,0

  Mapa