Prosenice - 7109_035_01_13328 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Prosenice

  Číslo obce PRVKUK 0035
  Kód obce PRVKUK 7109_035_01_13328
  Kód obce 517151
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0035.01 Prosenice 13328 133281
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První doložená písemná zmínka pochází z roku 1275. Obec Prosenice patří do okresu Přerov. V roce 1848 patřila pod panství Lipník n. B., dříve panství Helfštýnské, obec do roku 1948 tvořily dvě samostatné vesnice - Velké a Malé Prosenice. Území obce se nachází v důležitém komunikačním koridoru Moravské brány. Vybavenost obce je dobrá, obec má vybudován vodovod, kanalizaci, ČOV, plyn, je zde telefonizace, pošta, kulturní dům, základní škola, MŠ, tělocvična, fotbalové hřiště a další celospolečenská zařízení. Obec je členem mikroregionu Pobečví.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 812 811 810 824 826 828 830
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 812 811 810 824 826 828 830
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   723 762 800 800 802 804 806
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Prosenice má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do vdj. Moravská Brána. Z vdj. Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci vdj. Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500, které je zakončeno v armaturní šachtě vdj. Čekyně. Do obce Prosenice je voda přiváděna gravitačně z vdj Buk II 2x250 m3 s max. hladinou 254,50 m.n.m. V roce 2003 byla prodloužena rozvodná síť DN 80 v místní části Proseničky od Radvanic na Prosenice.
   Stáří a stav vodovodu: 1974
   Materiál a profil hl. řadů: AZC 80-200, PVC 80, 200, PE 50

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Prosenice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   690 695 700 700 702 790 800
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Prosenice leží ve vzdálenosti cca 300 m od pravého břehu Bečvy. Obcí protéká potok Strhanec a místní potůček. V obci hospodaří zemědělské družstvo - Moravská zemědělská a.s. Prosenice, dále je zde cukrovar, který je ale od r. 1996 uzavřen a výroba stavebních hmot DCD a.s. (pouze splaškové vody). V katastru obce je umístěna ubytovna Moravské zemědělské a.s. s 80 lůžky.
   V obci je stávající jednotná kanalizační síť, která byla budována převážně kolem r. 1976. Tato kanalizace není zcela vodotěsná a do budoucna je nutno uvažovat s její rekonstrukcí. Materiálem jsou osinkocementové trouby. Části stok (hlavní stoka, přivaděč na ČOV) byly vybudovány v posledních letech - r. 1995-97, materiálem jsou betonové trouby.
   Na kanalizaci je napojeno přes septiky cca 85 % obyvatel, zbývající část má jímky k vyvážení. Odpadní vody z části obce (30 domů) včetně cukrovaru jsou napojeny do čerpací stanice a odtud jsou čerpány do Přerova. Čerpací stanice včetně výtlaku jsou majetkem cukrovaru, který je ale v současnosti mimo provoz.
   Pro obec je vybudována nová kořenová čistírna odpadních vod, která byla dokončena v r. 1998. Tato ČOV (800 EO) sestává z těchto objektů:
   horizontální lapák písku, usazovací nádrž, kořenová pole, biologický rybník.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 9 910 m
   kořenová ČOV (800 EO) 112,0 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna. Výhledově budou v obci rekonstruovány některé stávající kanalizační stoky tak, aby kanalizace byla vodotěsná a i jinak odpovídala požadavkům na kanalizaci kladeným, kanalizační síť v obci bude doplněna tak, aby byly na budovanou čistírnu odpadních vod odvedeny odpadní vody ze všech přilehlých domů.
   V případě, že dojde k odstavení ČS s výtlakem do Přerova, bude pro splaškové vody z této části obce vybudována malá balená ČOV. Odpadní vody z části Proseniček (za železniční tratí) budou likvidovány na ČOV, která bude sloužit společně pro obec Buk a Radvanice.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 20 000,0 20 000,0

  Mapa