Přerov VIII-Henčlov - 7109_036_08_41428 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Přerov

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7109_036_08_41428
  Kód obce 511382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0036.08 Přerov VIII-Henčlov 41428 414280
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1131, jako u většiny obecních částí města Přerova.
   Obec Henčlov se řadí počtem obyvatel mezi středně velké obecní částí města Přerov. Obec má svou občanskou vybavenost a dále plně využívá i ostatní občanské vybavenosti města, toto je popsáno u města Přerov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 596 588 580 545 529 518 508
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 596 588 580 545 529 518 508
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   544 547 550 534 518 508 498
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Místní část Henčlov má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňovou úpravu čištění, čerpána voda do hlavního vodojem Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. Z tohoto vodojemu je z gravitačního řadu 2. TP Přerova zásobena městská část Henčlov.
   Stáří a stav vodovodu: 1972 - 1975
   Materiál a profil hl. řadů: LIT 150, AZC 80, OC 80, PE DN50

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V územním pláne je uvažováno s výstavbou vodovodního řadu pro výstavbu RD a bydlení podnikatelského typu, nutno bude vybudovat vodovodní síť PVC DN 80 v délce celkem 1,0 km.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Henčlov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Termíny výstavby jsou odvislé od projekční a stavební připravenosti jednotlivých uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,0 m3/den a na další dny je to 9 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   596 588 580 520 505 494 485
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městská část Henčlov leží cca 100 m od levého břehu Bečvy. V Henčlově hospodaří zemědělské družstvo ZD Troubky. Henčlov se nachází v chráněné krajinné oblasti a v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
   V městské části je stávající jednotná kanalizace, která je vybudována postupně v letech 1973, 1976 a 1978 z betonových trub DN 200 – 800 a je v dobrém technickém stavu. Do kanalizace jsou přímo napojeni všichni obyvatelé městské části.
   Odpadní vody z Henčlova jsou napojeny na přerovskou čistírnu odpadních vod (ÚČOV Henčlov) a to výtlačným potrubím DN 150 v délce cca 1 100 m (které je vedeno souběžně s výtlakem z Troubek), které je napojeno na kanalizační sběrač na ČOV.
   Na kanalizační síť městské části Henčlov je napojena i kanalizace z osady Výmyslov.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 2 550 m
   délka výtlaku 1 100 m
   ČS Henčlov 1 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 760,0 0,0 1 760,0

  Mapa