Přerov XI-Vinary - 7109_036_11_41432 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Přerov

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7109_036_11_41432
  Kód obce 511382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0036.11 Přerov XI-Vinary 41432 414328
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1131.
   Obec Vinary se řadí počtem obyvatel mezi středně velké obecní částí města Přerov. Obec má svou občanskou vybavenost a dále plně využívá i ostatní občanské vybavenosti města, toto je popsáno u města Přerov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 639 620 600 745 725 705 685
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 639 620 600 745 725 705 685
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   639 639 639 740 720 700 680
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Městská část Vinary má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do vdj. Moravská Brána. Z vdj. Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci vdj. Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500, které je zakončeno v armaturní šachtě vdj. Čekyně. Městská část Vinary je zásobena odbočkou z gravitačního řadu DN500 a nově je část Vinary zásobena AT stanicí.
   Stáří a stav vodovodu: 2006
   Materiál a profil hl. řadů: AC 100, PVC 80, 100, TLT 100, PE 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Ve výhledu se uvažuje s realizací zaokruhování vodovodní sítě – PE DN 100, délka 200 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Vinary není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Termíny výstavby jsou odvislé od projekční připravenosti.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,5 m3/den a na další dny je to 10,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   639 620 600 740 720 700 680
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Vinary protéká Vinarský potok.
   V městské části je stávající jednotná kanalizace, která byla vybudována z betonových trub a je v dobrém technickém stavu.
   Do této kanalizace jsou přímo napojeni všichni obyvatelé Vinar. Odpadní vody jsou vedeny na přerovskou čistírnu odpadních vod (ÚČOV Henčlov).
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 4 920 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  340,0 0,0 340,0

  Mapa