Přerov XIII-Penčice - 7109_036_13_41434 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Přerov

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK 7109_036_13_41434
  Kód obce 511382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0036.13 Přerov XIII-Penčice 41434 414344
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1131.
   Obec Penčice se řadí počtem obyvatel mezi menší obecní částí města Přerov.
   Obec má svou občanskou vybavenost a dále plně využívá i ostatní občanské vybavenosti města, toto je popsáno u města Přerov.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 281 269 256 269 265 255 248
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 281 269 256 269 265 255 248
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 250 250 260 256 246 240
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Městská část Penčice má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Z tohoto přívod je plněný VDJ Sv. Anna a na něj jsou napojeny obce Osek nad Bečvou, přívod k ZČS Veselíčko, Prosenice a přívod k VDJ Buk II., odkud je čerpáním napojena skupina obcí Buk, Radvanice, Lazníky, Sobíšky, Záběštní Lhota, Penčice a Čekyně.
   Z vodojemu Buk II. je zásobena městská část Penčice.
   Stáří a stav vodovodu: 2006
   Materiál a profil hl. řadů: PE DN 80 - 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Penčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, po jeho vybudování v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 260 256 246 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Penčice protéká potok Olešnice.
   V městské části je jednotná kanalizace, která byla vybudována z betonových trub a která je ve špatném technickém stavu.
   Do stávající kanalizace jsou napojeni přes septiky všichni obyvatelé Penčic.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V městské části Pěnčice bude vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody budou čerpány výtlakem do ČOV Čekyně. V některých ulicích je nutné vybudování nových splaškových kanalizačních větví – celková délka kanalizace 3 676 m. Odpadní vody budou čerpány výtlakem délky 1 754 m na ČOV Čekyně.
   Výhledově se uvažuje s napojením Zábeštní Lhoty na kanalizační síť Penčice.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: –2018-2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 500,0 25 200,0 29 700,0

  Mapa