Radvanice - 7109_041_01_13885 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Radvanice

  Číslo obce PRVKUK 0041
  Kód obce PRVKUK 7109_041_01_13885
  Kód obce 517569
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0041.01 Radvanice 13885 138851
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První záznamy o založení obce jsou datovány od roku 1923 v kronice obce.
   Obec Radvanice se nachází asi 8 km severně od města Přerova. Radvanice jsou součástí sdružení obcí mikroregionu Pobečví. Její katastrální rozloha je 292 ha a leží v nadmořské výšce 269 m. nad mořem Je to poměrně malá obec s 292 obyvateli.
   Obec se rozprostírá z části v menší kotlině a z části na návrší, je dobře dostupná po železnici s městy, neboť leží na hlavní trase Přerov-Ostrava.Obec nemá základní školu, spádovou obcí pro 1-5 ročník je základní škola v Prosenicích, od 6-9 ročníků děti převážně dojíždějí do škol v Přerově. Děti předškolního věku chodí do mateřské školy do Buku. Obec taktéž nemá zdravotní středisko, občané dochází do zdravotního střediska do Prosenic. Obec má vybudovaný vodovod a kanalizaci. Plynofikace obce byla dokončena v roce 1996 a v tomto roce došlo také k dotažení telefonické sítě Českého Telecomu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 292 295 298 263 269 275 281
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 292 295 298 263 269 275 281
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   290 293 296 250 256 261 267
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Radvanice má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500, které je zakončeno v armaturní šachtě VDJ Čekyně. Do obce Buk je voda přiváděna z vodovodního přivaděče DN 500. Gravitačně je plněný VDJ Buk II s akumulací 2x 250 m3 a s max. hladinou 254,50 m.n.m., který slouží jako akumulace pro Prosenice a jako zdroj pro ČS Buk, z které je voda čerpána do vdj s akumulací 2x 75 m3 s max. hladinou 293,75 m.n.m., sloužící pro zásobení obcí Buk a Radvanice.
   Stáří a stav vodovodu: 1976
   Materiál a profil hl.řadů: AZC 150, LT 80,100, PVC 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Radvanice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 250 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Radvanice nemá žádnou vodoteč a ani pod obcí žádná vodoteč neprotéká. Celá obec leží ve vnějším PHO - 2. stupně.
   V obci je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 600, která je dle spádovosti rozdělená do dvou samostatných celků. Jeden sběrač odkanalizovává jihovýchodní část obce a je vyústěn do příkopu, větší část obce je odkanalizována stokou, která odvádí odpadní vody až do sousední obce Buk. Většina objektů v obci je odkanalizována s předčištěním odpadní vody v septicích, část obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace v obci byla budována před 30 až 60 lety z betonových trub, bude potřeba ji postupně rekonstruovat. Kanalizace není ukončena ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě  2 050 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Radvanice je vybudována jednotná kanalizace, která však není ukončena ČOV. Vzhledem k propojení kanalizační sítě se sousední obcí Buk bude prováděno čištění OV na společné ČOV.
   V první etapě bude stávající kanalizace z obce podchycena - bude provedeno propojení jednotlivých stok a dále propojení stávající stoky se stávající kanalizací v Proseničkách. Veškeré odpadní vody tak budou odvedeny na čistírnu odpadních vod v Buku, která bude sloužit pro obě obce a pro část Proseniček.
   V další etapě bude prováděna rekonstrukce stávajících stok.
   Nové odkanalizování napojením na kanalizační síť obce Buk je podmíněno výstavbou nové ČOV v obci Buk. Do budoucna počítá obec jak napojením na tuto ČOV, tak s vybudovánm vlastní ČOV.

   Časový harmonogram
   Napojení na ČOV: dle finančních možností
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 300,0 9 300,0

  Mapa