Šišma - 7109_048_01_16267 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Šišma

  Číslo obce PRVKUK 0048
  Kód obce PRVKUK 7109_048_01_16267
  Kód obce 552950
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0048.01 Šišma 16267 162671
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zpráva o obci pochází z roku 1348. Obec se rozprostírá na ploše 435 ha a je položena v nadmořské výšce 260 m. Do obce je zaveden plyn, kanalizace je zde jen dešťová, občanská vybavenost obce je jen základní, není zde pošta, škola, školka apod. V obci je evidováno asi 20 podnikatelských subjektů, není zde předpoklad výstavby a ani nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 202 202 202 210 209 208 207
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 202 202 202 210 209 208 207
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 180 190 160 159 158 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Šišma má veřejný vodovod, který je v majetku obce a je provozovaný VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňové čištění je čerpána voda řadem OC 700 do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. Zásob. řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 neslouží svému účelu, je mimo provoz, využíván pouze jako odkalovací potrubí. TP je vedeno z vodojemu ŠŠ k přerušovací komoře Horní Moštěnice. Touto větví je zásobena část obce Horní Moštěnice, Vlkoš, Bochoř, Lověšice, Věžky a jižní průmyslová část Přerova. Na 2. TP Přerova je napojena větev Pavlovice, větev Dřevohostice a větev Moštěnská. Pavlovická větev vede odbočkou z Moštěnické větve (tedy gravitace z vodojemu Švédské Šance) přes Beňov, Prusy, které zásobuje pit.vodou a přes čerpací stanici Želatovice do vodojemu Tučín 1x 400 m3 s kótou max. hladiny 305,50 m n.m., a dalším systémem až do Pavlovic u Přerova. Z vodojemu Tučín vede gravitační řad do čerpací stanice Pavlovice a odtud do věžového vodojemu Pavlovice 1x200 m3 s max. hladinou 337,5 m n.m, odtud jsou gravitačně zásobeny obce Hradčany a Šišma.
   Stáří a stav vodovodu: 2006
   Materiál a profil hl.řadů: PE 90, 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Šišma není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   192 192 192 160 159 158 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí protéká potok Šišemka, na SZ obce se nachází rybník, jímž protéká další potok, který se v intravilánu obce zaúsťuje do Šišemky. V obci je podnik Rybářství Přerov - provoz Šišma, kde jsou zpracovávány sladkovodní a mořské ryby.
   V obci je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť DN 400 pro takřka celou obec. Kanalizační síť byla budována postupně v letech 1972-78 a potom 1991-93 a 2004.
   Odpadní vody z obce jsou čištěny na stávající čistírně odpadních vod, která je v majetku Sobce. Stávající ČOV je oxidační příkop s biologickým rybníkem na dočištění.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě m
   ČOV (220 EO) 32,6 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledovém období je navrženo rozšíření kanalizace v délce cca 300 m. Dále je ve výhledu předpokládáno s rekonstrukcí ČOV.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 500,0 1 500,0

  Mapa