Tovačov I-Město - 7109_049_01_41458 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Tovačov

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK 7109_049_01_41458
  Kód obce 519146
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3808
  Kojetín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0049.01 Tovačov I-Město 41458 414581
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První historicky ověřená písemná zpráva o Tovačově pochází až z roku 1297. Tovačov leží v nadmořské výšce 200 m a je vlastně obklopen ze tří stran vodou. Na severu je Hradecký a Křenovský rybník, z východu pak Mlýnský náhon, rybník Kolečko a kousek dál teče ještě Morava. No a na jihu jsou Skašovská jezera. Tovačov má dvě části – Tovačov Město a Tovačov – Annín.
   V Tovačově najdeme plně vybudovanou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Jsou zde školy, školka, pošta zdravotnická pracoviště, síť obchodů a služeb, sportovní, kulturní a celospolečenská zařízení. Město má vodovod, splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV, plyn a další inženýrské sítě.
   Tovačov – Město a Tovačov – Annín se rozprostírají na ploše 2278 ha, z toho polovinu tvoří úrodná orná půda.
   Ve městě je evidováno více jak 380 podnikatelských subjektů, je zde rozvoj podnikání a rovněž i výstavba rodinných domků. Ve městě se nepředpokládá s nárůstem počtu obyvatel do výhledu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 493 2 532 2 570 2 409 2 396 2 383 2 371
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 493 2 532 2 570 2 409 2 396 2 383 2 371
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 173 2 177 2 180 2 313 2 300 2 288 2 276
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město Tovačov mají vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

   • prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
   • druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubky s úpravnou vody v Troubkách.

   Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. Výtlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je město Tovačov zásobena větví vodojem Polkovice – Tovačov – Lobodice přes síť městské části Tovačov - Annín.
   V rámci výstavby nových rodinných domků v počtu 28, byla rozšířena stávající vodovodní síť. Nový řad je proveden z potrubí tvárná litina DN 80, PE DN80 a PE DN63, celkové délky 415 m. Výstavba nového řadu pro lokalitu Podzámčí proběhla v letech 2002 – 2003.
   Stáří a stav vodovodu: 1962, dostavba 2002 - 2003
   Materiál a profil hl. řadů: AC DN 150, DN 100, DN 80, tvárná litina DN 200, DN 150, DN 100, DN 80, PE DN80, DN63

   • Vodovody – popis návrhového stavu

    Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

    Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
    V rámci lokality území Tovačova není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

   • Nouzové zásobování vodou za krizové situace

    V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 31 m3/den a na další dny je to 100 m3/den.
    .

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  3. Kanalizace a ČOV

   1. Počet obyvatel připojených na ČOV

    Počet připojených obyvatel
    2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
    2 492 2 569 2 645 2 337 2 324 2 312 2 300
   2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Základní údaje
    Bilancování společné pro – Tovačov a Annín

    Významní producenti odpadních vod
    Odpadní vody od obyvatelstva.

    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
    Město Tovačov leží mezi Hradeckým a Skašovským rybníkem, z jihovýchodu město obtéká Mlýnský náhon, z jihozápadu pak potok Splavská. Město leží ve 2. vnějším PHO vodního zdroje.
    Ve městě hospodaří zemědělské družstvo ZD Tovačov a AGRO, které mají žumpy s odvozem, dále jsou zde provozovny SJUKO - mlýn, TOPOS a Rybářství, které mají splaškové odpadní vody odvedeny do veřejné kanalizace, technologické vody neprodukují.
    V Tovačově je stávající jednotná kanalizace, která byla vybudována postupně - nejstarší část kolem roku 1920 v centru města, novější část z roku 1942 a 1960 z železobetonových trub a trub PVC. Technický stav kanalizace je vyhovující, pouze v okrajových částech města, střed města má kanalizaci nevyhovující (nutná rekonstrukce). V roce 2000 bylo zrealizováno napojení lokality Zvolenov (35 EO) na kanalizační síť Tovačova.
    Do kanalizace je přímo napojeno cca 80 % obyvatel, přes septiky pak 15 % obyvatel. Jímky na vyvážení má 5 % obyvatel.
    Pod městem je stávající čistírna odpadních vod, po vyčištění je voda vypouštěna do Mlýnského náhonu. ČOV byla postavena v roce 1980, v roce 2003 byla dokončena její rekonstrukce (3750 EO).
    ČOV sestává z těchto objektů: - česle - aktivační nádrž - dosazovací nádrž - kalojem
    Kaly jsou zahušťovány v uskladňovací nádrži a odváženy na ČOV Přerov. Vyústění je do melioračního kanálu 1 km nad vyústěním do Bolelouckého náhonu.
    V místní části Anníně je vybudována nová splašková kanalizace s výtlakem na síť města Tovačov.
    V městské části Tovačova - Annín působí stavební firma TOPOS s.r.o., která má technologické vody vyústěny přes zemní filtr do potoka Blata.
    Údaje o stávající kanalizaci (včetně sídla Annín)
    délka kanalizační sítě 10 460 m
    ČOV (3375 EO) 675,5 m3/d

   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    Stávající systém odkanalizování města Tovačov je vyhovující zůstane zachován i do budoucna. V návrhovém období bude nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace zejména ve středu města (DN 300 – 1500).

    Časový harmonogram
    Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
   ČOV Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   4 300,0 29 350,0 33 650,0

   Mapa