Tovačov II-Annín - 7109_049_02_41457 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Tovačov

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK 7109_049_02_41457
  Kód obce 519146
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3808
  Kojetín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0049.02 Tovačov II-Annín 41457 414573
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První historicky ověřená písemná zpráva o Tovačově pochází až z roku 1297. Tovačov leží v nadmořské výšce 200 m a je vlastně obklopen ze tří stran vodou. Na severu je Hradecký a Křenovský rybník, z východu pak Mlýnský náhon, rybník Kolečko a kousek dál teče ještě Morava. No a na jihu jsou Skašovská jezera. Tovačov má dvě části – Tovačov Město a Tovačov – Annín. V Tovačově najdeme plně vybudovanou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Jsou zde školy, školka, pošta zdravotnická pracoviště, síť obchodů a služeb, sportovní, kulturní a celospolečenská zařízení. Město má vodovod, splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV, plyn a další inženýrské sítě. Tovačov – Město a Tovačov – Annín se rozprostírají na ploše 2278 ha, z toho polovinu tvoří úrodná orná půda. Ve městě je evidováno více jak 380 podnikatelských subjektů, je zde rozvoj podnikání a rovněž i výstavba rodinných domků. Ve městě není předpoklad nárůstu počtu obyvatel do výhledu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 130 130 130 105 105 100 96
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 130 130 130 105 105 100 96
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   130 130 130 105 105 100 96
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Město Tovačov mají vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

   • prvním zdrojem jsou tři studny v Klopotovicích (okres Prostějov) s čerpací stanicí,
   • druhým zdrojem jsou dvě jezera a prameniště Troubky s úpravnou vody v Troubkách.

   Z obou zdrojů se čerpá do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. Výtlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je město Tovačov zásobena větví vodojem Polkovice – Tovačov – Lobodice přes síť městské části Tovačov - Annín.
   Stáří a stav vodovodu: 1962
   Materiál a profil hl. řadů: tvárná litina DN 200, DN 80

   • Vodovody – popis návrhového stavu

    Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

    Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
    V rámci lokality území Tovačov II - Annín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

   • Nouzové zásobování vodou za krizové situace

    V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  3. Kanalizace a ČOV

   1. Počet obyvatel připojených na ČOV

    Počet připojených obyvatel
    2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
    0 0 0 105 105 100 96
   2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

    Základní údaje
    Bilancování společné pro – Tovačov a Annín

    Významní producenti odpadních vod
    Odpadní vody od obyvatelstva.

    Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
    V místní části Anníně je vybudována nová splašková kanalizace s výtlakem na síť města Tovačov.
    V městské části Tovačova - Annín působí stavební firma TOPOS s.r.o., která má technologické vody vyústěny přes zemní filtr do potoka Blata.
    Údaje o stávající kanalizaci (včetně města Tovačov)
    délka kanalizační sítě 13 650 m
    ČOV (3750 EO) 562,5 m3/d

   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    Stávající systém odkanalizování sídla Annín je vyhovující zůstane zachováno i do budoucna.

    Časový harmonogram
    V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizace.

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  4. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   0,0 0,0 0,0

   Mapa