Tučín - 7109_051_1,_17124 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Tučín

  Číslo obce PRVKUK 0051
  Kód obce PRVKUK 7109_051_1,_17124
  Kód obce 520047
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1996 (7109)
  Přerov
  Číslo POU
  Název POU
  3824
  Přerov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7109.0051.01 Tučín 17124 171247
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351.
   Obec Tučín leží 5 km severovýchodním směrem od okresního města Přerova, s nímž je spojena silnicí přes Želatovice.
   Obec sousedí východně s obcí Podolí, jižně se Želatovicemi, jihozápadně s Přerovem, západně s Kozlovicemi, severozápadně s Radslavicemi a severně s Pavlovicemi. Potok, který vyvěrá z místní tratě, rozděluje obec na dolní a vrchní konec. Obec je vybavena vodovodem, kanalizací a je plynofikována. Je zde prodejna s potravinami, hřiště na malou kopanou a odbíjenou, koupaliště a veřejná knihovna. V obci má své sídlo několik soukromých firem a soukromých zemědělců.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 421 421 420 422 418 415 412
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 421 421 420 422 418 415 412
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   400 400 400 405 401 398 395
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Troubky má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky, která má dvoustupňovou úpravu čištění, čerpána voda do hlavního vodojem Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hladinou 277,0 m n.m. Z výtlačného řadu OC 700 ÚV Troubky - vdj. Švédské Šance je přímo přes redukční ventil zásobena obec Troubky. Z důvodu výstavby nových rodinných domků v ul. Nová čtvrť bylo nutno prodloužit vodovodní síť o 100 m. Nový řad byl přiveden v potrubí PVC DN 100.
   Stáří a stav vodovodu: 1978 – 1990, rozšíření 1998
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 80, 100, LIT 100, PE 50 - 150
  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Tučín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 6,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 395
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Intravilánem obce Tučín protéká Tučínský potok. V obci je stávající dešťová kanalizační síť, která byla budována postupně v letech 1937, 1958 a 1976-77, a to z betonových trub DN 300 – 800 v celková délce cca 2 400 m. Do kanalizace jsou po předchozím předčištění v DČOV nebo v septicích napojeny odpadní vody od všech obyvatel obce. Část obyvatel má jímky na vyvážení. Kanalizace je vyústěna do Tučínského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období se navrhuje zachování stávajícího decentrálního systému čištění odpadních vod u jednotlivých objektů s tím, že nově připojené objekty musí mít DČOV. Na stávající kanalizaci budou dle potřeby prováděny rekonstrukce a lokální opravy zjištěných závad, aby byla zajištěna provozuschopnost kanalizace. OV budou pod obcí před vyústěním do recipientu předčištěny ve třech stabilizačních nádržích.
   Pořizovací náklady se odhadují na 2,4 mil. Kč

   V dalším období po r. 2030 je navržena výstavba vlastní ČOV pro 500 EO. Stávající jednotná kanalizace bude zachována.
   Kanalizační síť obce bude v severovýchodní části obce doplněna tak, aby bylo možno (po vybudování čistírny odpadních vod) do kanalizace napojit i nově budované rodinné domky.


   Celková pořizovací cena: 21 500 000 Kč

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle fin. možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.


  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 400,0 2 400,0

  Mapa