Babice - 7110_001_01_00066 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Babice

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7110_001_01_00066
  Kód obce 552356
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0001.01 Babice 00066 663
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Babice jsou středně velká obec místního významu. Nachází se severozápadně od města Šternberk, ve vzdálenosti cca 3 km na komunikaci II.tř./444 Šternberk – Uničov. Zástavbou protéká potok Kamínka. Podél komunikace Mladějovice – Šternberk probíhá hranice pásma akumulace vod řeky Moravy.
   Stávající zástavba v obci se rozkládá v nadmořských výškách 239 – 255 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 408 409 410 455 469 482 496
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 408 409 410 455 469 482 496
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   408 409 410 455 469 482 496
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Babice je vybudován veřejný vodovod z roku 1932, který je v majetku a správě vodohosp. společnosti VHS SITKA s.r.o. a v současné době je na něj napojeno 100 % obyvatel.
   Hlavním zdrojem vody je bývalá důlní štola Kamínka o vydatnosti 2 l/s, ze které je voda dopravována řadem DN 65 – 80 délky 1 559 m do zemního vodojemu Babice 120 m3 (290,65 – 288,65). Z tohoto VDJ jsou pak zásobeny obce Babice a Lužice. Zemní VDJ Babice je rovněž dotován ze zdroje Horní Huť odbočkou DN 80 délky 475 m z výtlačného řadu do vodojemu Tolstého 2 x 350 m3.
   Rozvodná vodovodní síť v obci je zhotovena z materiálů litina a PE v profilech DN 50 – 100 v celkové délce 3 080 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z řídícího VDJ Babice 120 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Babice pitnou vodou ze zdroje Kamínka je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Vzhledem ke stáří rozvodné vodovodní sítě bude nutná její celková postupná rekonstrukce . Ve výhledu se předpokládá s rozšířením sítě v lokalitách pro výstavbu RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Obec má dostatečné množství pitné vody pro krytí současné i výhledové potřeby pitné vody ze stávajících zdrojů pitné vody. V současné době není uvažováno s žádným novým zdrojem pro účely úpravy na vody pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodu v průběhu řešeného období do r. 2030 – dle fin. prostředkůRozšíření vodovodu: Dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Jestliže dojde k dlouhodobému přerušení dodávky pitné vody ze zdroje Kamínka, bude systém zásobování pitnou vodou obce Babice a Lužice možné zásobovat ze zdroje Horní Huť, který je jedním ze zdrojů vodovodu Šternberk. V případě přerušení dodávky vody ze zdroje Kamínka a z vodovodu Šternberk bude nutné zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou z individuálních zdrojů – domovních studní, cisteren, balená voda.
   Potřeba vody pro obec Babice během krizové situace je pro první dva dny 2,05 m3/d a pro další dny 4,1m3/d .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 455 469 482 496
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Splašková kanalizace je tvořena systémem gravitačních stok, jenž jsou svedeny do čerpacích stanic. Do kanalizace v obci Babice, je napojen výtlak z Krakořic. Gravitační kanalizace je profilu DN 250 – 300, výtlačné řady jsou DN 90 a DN 125. Veškeré splaškové vody z Babic a Krakořic jsou dále přečerpávány do Lužic a dále na ČOV ve Šternberku.
   Údaje o kanalizaci
   Délka gravitační sítě DN 250 – 300 3 603 m
   Délka výtlaků DN 90 – 125 2 629 m
   Délka odbočení DN 150 – 200 706 m
   Počet ČS 4 ks
   Dále je v obci Babice vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku a ve správě obce. Byla budována od r. 1965 a je napojena do zatrubněného potoka Kamínka.
   Kanalizace je z betonových trub DN 300-600 a je v celkem dobrém technickém stavu, jsou zde osazeny revizní šachty i uliční vpustě.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledu se předpokládá s rozšířením sítě v lokalitách pro výstavbu RD.

   Časový harmonogram
   Dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa