Hlásnice - 7110_004_01_05053 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hlásnice

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7110_004_01_05053
  Kód obce 552330
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0004.01 Hlásnice 05053 50539
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlásnice leží severně od města Šternberk na st. silnici II/445 Šternberk – Huzová. Vzdálenost od města je cca 2 km. Recipientem je potok, který dále odtéká do obce Babice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 362-396 m n.m.
   Jihozápadně pod obcí probíhá PHO vodního zdroje Kamínka, severně pak PHO Otýlie (pro Šternberk).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 142 146 150 212 235 260 280
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 142 146 150 212 235 260 280
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   142 146 150 212 235 260 280
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Hlásnice je vybudován veřejný vodovod z roku 1921, který je v majetku a správě VHS SITKA s.r.o. a v současné době je na něj napojeno 100 % obyvatel.
   Zdrojem vody je bývalá důlní štola Otýlie o vydatnosti 6 l/s, která zásobuje jednak město Šternberk a rovněž obec Hlásnici. Ze zdroje je voda čerpána ČS – 6 l/s do zemního vodojemu Hlásnice 50 m3 (428,30 – 425,90) řadem DN 50 délky 545 m. Celý systém RVS Hlásnice tvoří jedno tlakové pásmo, které je zásobované přímo z VDJ Hlásnice. Průměrná hodnota odběru (Qp) pro Hlásnici vychází z množství odebrané vody za rok 2014 – 6000 m3/rok, což představuje 16.4 m3/den (0.19 l/s).
   Dle dostupné dokumentace je potrubí modelovaného vodovodního systému z litiny (LT), oceli (OC), PVC a polyetylénu (PE). Profily jsou DN 32, 40, 50, 60 a 80. Celková délka potrubí v modelu včetně výtlačného řadu je cca 2810 m.
   Ve spotřebišti Hlásnice je hlavním omezujícím faktorem průtočnost zásobovacího řadu DN 80 (efektivní průměr 70 mm), který je již z větší části bezmála sto let starý.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zdroj pitné vody, výtlačný řad a akumulační vodojem
   Stávající systém zásobování obce Hlásnice pitnou vodou napojením na zdroj Otýlie je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   V roce 2015 si obec nechala zpracovat studii aktuálního stavu vodovodní sítě spolu s návrhem výhledového stavu a výpočtovou zprávou pro rozvoj vodovodní sítě s ohledem na plochy pro výstavbu nových RD v obci Hlásnice, ze které vyšli níže uvedené údaje a potřeby rozvoje vodovodu v Hlásnici.
   Současná akumulace ve VDJ (50 m3), ČS a výtlačný řad jsou schopny bez problémů zásobit maximálně dalších cca 100 lidí ( navýšení spotřeby vody o 10 m3/den, což představuje nárůst spotřeby vody o 50%). V případě dalšího zvyšování počtu RD bude nutné zvětšení profilu výtlačného řadu do VDJ a zvýšení čerpaného množství.
   Zásobovací řad obceVýhledový stav zpracované studie navrhuje realizaci nového zásobovacího řadu zvětšením profilu na DN 100 na SV okraji obce pro vytvořením okruhu k stávajícímu zastaralému potrubí DN 80 od horního konce obce do středu obce, s napojením na nové PVC potrubí DN 80. Vytvoření okruhu pomocí nové trasy bude mít zásadní vliv na vyřešení problémů s průtočností a tlakovými poměry v horní a střední části obce a zajistí plynulou a dostatečnou dodávku pitné vody, na jejíž problémy občané často poukazují. Tato nová trasa je ekonomicky a technicky (zaokruhování) výhodnější, než výměna starého vedení zásobovacího řádu v silnici II/445.
   Realizace zkapacitnění zásobovacího řádu je rozděleno na 4 etapy, které je možno realizovat současně i odděleně. Etapa I. jako oprava v trase stávajícího vodovodního ocelového řadu DN100, prováděná z materiálu tvárná litina DN100, délka 225,45 m. Etapa II. jako výstavba nového vodovodního řadu, materiál tvárná litina DN100, délka 387,3 m, s odstavením stávajícího nekapacitního řadu PE d63. Dále Etapa III. a Etapa IV. jako rekonstrukce v trase stávajícího vodovodního ocelového řadu DN65, a to pokládkou potrubí z materiálu tvárná litina DN100, o délce 180,0 m (Etapa III.) a 30,5 m (Etapa IV.) Realizací Etapy III. a IV, provedených částečně v nových trasách v profilu DN100, jako u Etapy II., je nezbytným předpokladem pro zaokruhování a úspěšné zkapacitnění zásobovacího řádu.
   Výhledový stav zpracované studie dále navrhuje realizaci nového potrubí mezi hydranty H10 a H11 pro rozvojové plochy s výstavbou nových RD s profilem DN80.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V současné době se neuvažuje se žádným novým zdrojem vody pro účely úpravy na pitnou vodu. Pro čerpání zvýšeného množství (2 – 2.5 l/s, 40 – 50 m3/den) je kapacita stávajícího zdroje (štola Otýlie) i bez akumulace v ČS dostatečná.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá projektování stavby nových částí pro zkapacitnění zásobovacího řadu v obci Hlásnice v roce 2017 a následná realizace výstavby v následujících letech.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovodní systém závislý na jednom zdroji vody a to bývalé důlní štole Otýlie o vydatnosti 6 l/s . Podzemní zdroj vody slouží jak pro vodovod obce Hlásnice tak pro vodovod Šternberk.
   V případě dlouhodobého výpadku zdroje budou obyvatelé Hlásnice odkázáni na individuální způsoby zásobování .
   Minimální potřeba vody pro obec v době krizového zásobování je pro první dva dny 0,71 m3/d. Minimální potřeba vody na další dny je 2,13 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 206 229 250 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná dešťová kanalizace z betonových trub DN 300-500, která je v majetku obce. Kanalizace je povrchová, budovaná postupně v letech 1930-1970 a je vhodná pouze k odvádění dešťových vod. Je vyústěna do bezejmenného potoku.
   V roce 2010 při realizaci nové splaškové kanalizace v obci byly lokálně opraveny nebo vyměněny části dešťové kanalizace. Další oprava dešťové kanalizace proběhla v roce 2016, a to v souvislosti s realizací rekonstrukce jedné z místních komunikací v centru obce s napojením na silnici II/445, podél které byla realizována nové větev dešťové kanalizace (cca 50m) s ohledem na řešení odvodu povrchových srážkových vod z části silnice II/445, které zaplavovali centrum obce.
   Stávající splašková kanalizace v obci Hlásnice, vybudována v roce 2010 v rámci projektu Aglomerace Šternberk, řeší odkanalizování všech stávajících nemovitostí. Hlavní stoka splaškové kanalizace HA prochází téměř celou obcí, v hlavní silnici, od konce obce směrem na Chabičov po odbočku komunikace ke hřišti. Tato stoka potom prochází kolem hřiště a končí v čerpací stanici ČS1, situované u polní cesty na konci zahrad. Čerpací stanice ČS1 je hlavní čerpací stanicí, která přečerpává veškeré splaškové odpadní vody z Hlásnice do kanalizace města Šternberk.
   Na hlavní stoku HA napojují postupně jednotlivé uliční stoky HA1 – HA8 z bočních ulic řešící odkanalizování nemovitostí v těchto lokalitách. Do systému splaškové kanalizace ještě patří stoky HB, HC, HD, které řeší odvedení splaškových vod z malých lokalit, spádově odkloněných od hlavní stoky HA. Na stokách HC a HD jsou z důvodů sklonitosti terénu ještě další, menší čerpací stanice ČS2, ČS3, které zajišťují přečerpání splaškových vod do hlavní stoky HA.
   Všechny stoky stávající splaškové kanalizace jsou profilu DN 250 mm, provedené z potrubí plastového.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající splašková kanalizace v obci Hlásnice bude nadále rozšiřována o další jednotlivé uliční stoky s ohledem na novou výstavbu RD v obci. Z hlediska kapacity stávajících stok splaškové kanalizace je možno konstatovat, že splaškové vody z rozvojových ploch neovlivní průtokové poměry v kanalizaci a je možno je na kanalizaci napojit. Kapacita kanalizace při profilu DN 250 mm a daných sklonech nivelety dna kanalizace je dostatečná.
   Pokud bude v budoucnu řešena varianta napojení splaškových odpadních vod z místní části města Šternberk – Chabičov přečerpáváním do kanalizace Hlásnice, bude výtlak těchto vod napojen na koncovou šachtu stoky HA a bude nutno provést výměnu čerpadel v čerpací stanici ČS1 v Hlásnici, za čerpadla o vyšším výkonu doplněná o frekvenční měniče.
   V souvislosti s aktuálním projektováním chodníků v obci Hlásnice, bude s následnou realizací nutno souběžně provést rekonstrukci a novou výstavbu dalších částí dešťové kanalizace.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá projektování stavby nových částí dešťové kanalizace a rovněž nových uličních stok splaškové kanalizace v obci Hlásnice v roce 2017 a následná realizace výstavby v následujících letech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 000,0 0,0 9 000,0

  Mapa