Lipina - 7110_010_01_16673 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lipina

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK 7110_010_01_16673
  Kód obce 552305
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0010.01 Lipina 16673 166731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Lipina je velmi malá obec místního významu, nacházející se severovýchodně od města Šternberk ve vzdálenosti cca 2,5 km. Zástavba se rozkládá okolo komunikace I.tř./46 Olomouc – Šternberk – Opava a II.tř./444 Lipina – Hraničné Petrovice. Středem obce protéká Sprchový potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 455 – 490 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 117 124 130 171 183 194 206
   přechodně bydlící 20 20 20 20 0 0 0
   celkem 137 144 150 191 183 194 206
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 80 91 137 147 155 165
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Lipina je nově vybudován veřejný vodovod. V severovýchodní části obce vybudován zdroj vody (vrt o vydatnosti asi 0,4 l/s), odkud bude voda dopravena do zemního vodojemu Lipina 43,2 m3 (max. hl. 510,00). Z tohoto VDJ pak bude obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí DN 80 – 100 v celkové délce 2 881 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stavající zdroj vody nestačí pokrývat potřebu, je plánováno s vybudováním nového VDJ Lipina a s využitím nepožívaného vodního zdroje v blízkosti obce. V části Stachov se uvažuje s rekonstrukcí vodovodu, který byl vybudován na začátku 90. let svépomocí k zásobování rekreační oblasti.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Obec připravuje posílení zásob pitné vody připojením na další vodní zdroj, který byl v minulosti zkolaudován a byl udělen souhlas pro odběr pitné vody.

   Časový harmonogram
   Vybudování vodojem a napojení na zdro: do r. 2020 dle finančních možností
   Rekonstrukce vodovodu: dle finančních možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovodní systém, který je má jeden zdroj vody. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro obec Lipina na první dva dny 0,5 m3/d. Na další dny je to 1,6 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 140 150 160
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Lipina není v současné době vybudovaná žádná veřejná kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou odváděny do žump s následným vyvážením, případně jsou likvidovány v septicích.
   Dešťové vody jsou odváděny přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní vody budou likvidovány individuálně. V následném období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace s ukončením na vlastní ČOV situované jihozápadně od zástavby na pravém břehu Sprchového potoka.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po roce 2030 (nebo před 2030 dle fin. možností)

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa