Mutkov - 7110_013_01_11815 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Mutkov

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7110_013_01_11815
  Kód obce 547093
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0013.01 Mutkov 11815 118150
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Mutkov je velmi malá obec převážně s rekreačními objekty, rozkládající se v nejnižších polohách Jeseníků. Nachází se severně od Šternberku ve vzdálenosti cca 8 km, na komunikaci II/445 Šternberk - Bruntál. KÚ obce protéká bezejmenný potok ústící do říčky Sitka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 578 – 614 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 43 47 50 51 62 68 75
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 43 47 50 51 62 68 75
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 46 56 61 68
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Mutkov není doposud vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malou osadu s převážnou většinou rekreačních objektů. Tyto objekty mají vlastní zdroje vody – studny.¨

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Mutkov je velmi malá obec s převážnou většinou rekreačních objektů. Obecní úřad neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by v této lokalitě o vodovod zájem existuje možnost využití stávající obecní studny ve středu obce. U studny by byla vybudována AT stanice.
   Zpracovaná studie (Aktualizace studie vodního hospodářství okresu Olomouc, Aquatis Brno) navrhuje vybudování nového zdroje (jímací zářez) + výtlak DN 50 délky 1 100 m do zemního VDJ 25 m3 (max. hl. 630,00), ze kterého by byl zásoben Mutkov rozvodnou vodovodní sítí DN 50 – 80 v celkové délce asi 1 350 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V případě výstavby veřejného vodovodu je navrženo vybudování jímacího zářezu o vydatnosti 0,5 l/s

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030. Pouze v případě, že by došlo ke zhoršení kvality vody v domovních studnách bude plánovaná výstavba vodovodu řešena dříve.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení vody v domovních studních budou obyvatele zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální potřeba vody pro obec Mutkov je na první dva dny 0,215 m3/d . Na další dny je to 0,645 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 45 50 55 65
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2012 byla v obci dokončena stavba gravitační kanalizace v délce 1402 m a mechaniko-biologická ČOV pro 120 EO.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa