Strukov - 7110_015_01_19661 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Strukov

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7110_015_01_19661
  Kód obce 569054
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0015.01 Strukov 19661 196614
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na území Hornomoravského úvalu severovýchodně od města Litovel ve vzdálenosti cca 8 km. Zástavbou prochází komunikace II/446 Žerotín – Strukov – Uničov. Území je mimo dosah žel. spojení. Západně od obce protéká Pasecký potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 227-229 m n.m.
   Obec leží v pásmu CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 157 157 157 142 137 132 126
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 157 157 157 142 137 132 126
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   152 154 155 120 116 112 106
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Strukov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku i správě Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v roce 1989 a v současné době je na něj napojeno asi 85 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku a správě VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Olomouc – podskupina Litovel.
   Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Unčovice a Náklo.
   Z rozvodné vodovodní sítě Pňovic je přívodním řadem DN 200 zásobena rovněž obec Žerotín. Na tento přívodní řad je napojena vodovodní síť Strukova, která je zhotovena z trub PVC v profilech DN 80 - 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Chudobín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Strukov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci Strukov je součástí SV Olomouc podskupina Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé obce zásobováni z individuálních zdrojů vody tzn. domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální potřeba vody v době krizového zásobování je na první dva dny 0,785 m3/d. Na další dny 2,35 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 132 127 123 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vubudována splašková gravitační kanalizace ukončená na nově vybudované čistírně odpadních vod Strukov (200 EO, 30 m3/d). Celková délka kanalizace je 1 150 m. ČOV se nachází v jihovýchodní části obce. Jedná se o čistírnu mechanicko-biologickou s kořenovým polem.
   Údaje o kanalizaci:
   délka kanalizace: 1150 m
   počet přípojek: 31
   počet napojených obyvatel: 132
   %napojených obyvatel: 94%
   Dále je v obci Strukov je vybudovaná dešťová kanalizace. Byla realizována v letech 1947-52 z betonových a ŽB trub DN 300-800, v celk. délce cca 640, m a je v majetku a ve správě obce. Je schopna plnit funkci dešťové stoky.
   ZD - odpadní vody jsou svedeny do jímek na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa