Dalov - 7110_017_02_02455 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Šternberk

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7110_017_02_02455
  Kód obce 505188
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0017.02 Dalov 02455 24554
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Dalov se nachází severně od města Šternberk ve vzdálenosti cca 7 km. Rozkládá se při komunikacích III. tř. Šternberk – Dalov – Horní Loděnice a Dalov – Dětřichov nad Bystřicí mimo žel spoje. Recipientem je příkop ústící nad Horním Žlebem do Sitky.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 550-616 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 233 237 240 183 177 165 155
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 233 237 240 183 177 165 155
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   140 155 170 180 174 162 152
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Dalov je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě VHS SITKA, s.r.o.
   Vodovod byl postaven v letech 1963 – 65. Původní zdroj (jímací zářez) byl v roce 1991 nahrazen vrtem u Dalovského potoka o kapacitě 1,0 l/s. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem délky 406 m do ÚV Dalov, kde dochází k odradonování a dále je přiváděna do zemního vodojemu Dalov 100 m3 (612,00), kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení. Ze zemního VDJ je obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí v jednom tlakovém pásmu. Vodovod je zhotoven z litiny DN 100 – 125.
   Údaje o vodovodu
   délka přívodního řadu 406 m
   délka vodovodní sítě 2 631 m
   počet přípojek  117 ks
   délka přípojek 500 m
   % napojení 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Dalov pitnou vodou z vlastního zdroje je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá. Výhledově bude nutná postupná rekonstrukce nejstarších úseků vodovodní sítě.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V současné době se neuvažuje s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V sídle je vybudován veřejný vodovod s vlastním zdrojem vody . V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 140 137
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Dalov je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku a ve správě města Šternberk. Byla budována v roce 1965 – délky cca 1 900 m a je provozována jako jednotná. Jedná se v podstatě o zatrubněný příkop DN 800 na který je napojena další kanalizační větev DN 400, která vede v hlavním komunikačním tahu sídla.
   Kanalizace je provedena z betonových trub, jsou na ni revizní a soutokové šachty a na přípojkách jsou provedeny uliční vpusti. Je v dobrém technickém stavu.
   Individuálně předčištěné vody jsou odváděny touto kanalizací do příkopu, ústícího nad Horním Žlebem do Sitky. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.
   Farma Horní Loděnice má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno s ponecháním stávající kanalizace jako dešťové a vybudování nové splaškové gravitační kanalizace v rozsahu celé lokality s vyústěním do samostatné centrální ČOV v místní části Dalov.Údaje o navržené kanalizaci:
   gravitační stoky DN 250 – 3455 m
   výtlak DN 80 – 150 m
   DČS – 6ks
   Domovní přípojky – 135ks DN 150-200 675m
   ČOV Dalov (430 EO)

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do r. 2025
   Výstavba ČOV: do r. 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 61 300,0 61 300,0

  Mapa