Huzová - 7110_019_01_05010 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Huzová

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7110_019_01_05010
  Kód obce 597414
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3735
  Šternberk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0019.01 Huzová 05010 50105
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Huzová (525 – 540 m n.m.) se nachází v jižní části okresu Bruntál ve vzdálenosti cca 27 km od okresního města. Zástavbou prochází silnice II/445 Šternberk – Rýmařov a protéká zde říčka Sitka a její pravostranný přítok.
   V současné době žije v obci Huzová přes 450 obyvatel, do výhledu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel.
   Obec přešla pod Olomoucký kraj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 500 501 504 454 447 440 433
   přechodně bydlící 20 20 20 20 0 0 0
   celkem 520 521 524 474 447 440 433
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   498 499 499 454 447 440 433
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Huzová je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku VaK Bruntál a.s. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště nacházející se severně od obce:

   • prameniště “Komuna” má vydatnost 0,5 l/s
   • vrty I – IV mají vydatnost 3,5 l/s + ČS.

   Oba zdroje mají vyhlášena PHO.
   Voda ze zdrojů je čerpána do VDJ 2 x 50 m3 (562,80). Obec je zásobována pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Vodovod byl budován postupně z oceli, litiny a PVC – DN 80-150. Část rozvodné sítě je v nevyhovujícím stavu a bude nutno přistoupit k postupným rekonstrukcím.
   Areál Státních statků má vybudovaný vlastní vodovod. Jeho zdroj je na severovýchodním okraji obce a má vyhlášena PHO.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i v budoucnu. V návrhovém období se nepředpokládá další rozšíření stávající rozvodné vodovodní sítě.
   Je uvažováno s rekonstrukcí stávající sítě DN 80 v délce 845,0 m. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Žádný zdroj není uvažován.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodu dle finančních možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod je zdrojově napojen na vlastní zdroje. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 5,0 m3/den pitné vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   350 350 350 350 380 400 410
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec má nově vybudovanou splaškovou gravitační kanalizaci PE DN 250 – 300. V centrální části obce je vybudována původní oddílná kanalizace DN 300. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody z obce na nově vybudovanou mechanicko-biologickou ČOV (480 EO), která se nachází v jižní čáati obce. Celková délka původní a nově vybudované stokové sítě je cca 5 800 mKanalizace a ČOV je v majetku obce, provoz a údržbu kanalizace zajišťuje společnost VaK Bruntál a.s.
   Likvidace odpadních vod z objektů nenapojených na veřejnou kanalizaci probíhá individuálně v žumpách či septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Není plánována výstavba nebo rekonstrukce kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 400,0 0,0 2 400,0

  Mapa