Moravský Beroun - 7110_020_01_09908 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Moravský Beroun

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK 7110_020_01_09908
  Kód obce 597678
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3450
  Moravský Beroun

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0020.01 Moravský Beroun 09908 99082
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   SÚ je situován v jižní části bruntálského okresu na žel. trati Olomouc – Bruntál – Krnov – Opava a na st. silnici I/46 Olomouc - Šternberk – Opava. Město leží na jižním okraji Nízkého Jeseníku v nadmořských výškách 525 – 590 m n.m. Protéká zde Důlní potok, který ústí do řeky Bystřice.
   Dle údajů poskytnutých OkÚ žije v současné době v Moravském Berouně  přes 2,5 tisíce obyvatel, do výhledu se předpokládá pokles počtu obyvatel.
   V této oblasti je město průmyslovým střediskem, k nejvýznamnějším závodům patří GRANITOL.
   Obec přešla pod Olomoucký kraj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 066 3 129 3 287 2 789 2 764 2 686 2 610
   přechodně bydlící 0 0 0 8 8 8 8
   celkem 3 066 3 129 3 287 2 797 2 772 2 694 2 618
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 066 3 160 3 284 2 789 2 764 2 686 2 610
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Ve městě Moravský Beroun je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku města a ve správě městských služeb Moravský Beroun.
   Vodovod byl budován postupně od r. 1932 a z 60 % je nutná rekonstrukce rozvodné sítě, převážně v centru města.
   K zásobování města pitnou vodou slouží dva zdroje :

   • zdroj na Důlním potoce - severně od Moravského Berouna - o vydatnosti 20 l/s
   • zdroj “Čabová” o vydatnosti 5,2 l/s Oba zdroje mají vyhlášena PHO.

   Rozvodná síť je vybudována z oceli, litiny a PVC DN 60-250 a zásobuje město pitnou vodou ve dvou tlakových pásmech :

   • HTP s vodojemem 2 x 1000 m3 (616,00-611,00) severozápadně od města, do něhož je voda přiváděna z prameniště u Důlního potoka.
   • DTP je zásobováno ze zdroje “Čabová” přes VDJ 300 m3 (570,40-567,16), který je na východním okraji města. Z DTP je zásobena východní a jihovýchodní část města, sídlo Sedm Dvorů je zásobeno z HTP .

   Granitol je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém se 2 tlakovými pásmy ve městě zůstane zachován. Je navržena přerušovací komora 50 m3 (570,40) zásobena z horního tlakového pásma a propojená s řadem z VDJ DTP, umožňující využití dostatečné kapacity VDJ horního tlakového pásma. Tato akce je zařazena do RPI MS kraje.
   S rozšířením rozvodné sítě se v návrhovém období neuvažuje. Je nutná rekonstrukce staré rozvodné sítě v celkové délce cca 4 000 m, převážně ve středu města.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Žádný zdroj není uvažován.

   Časový harmonogram
   Výstavba přerušovací komory dle finančních možností
   Rekonstrukce vodovodu dle finančních možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo pouze z cisteren. Při spotřebě 10-15 litrů vody na obyvatele a den bude nutno dodat 34,5m3 pitné vody na den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 760 2 868 3 139 2 789 2 764 2 686 2 610
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Na území města se nachází areál společnosti GRANITOL, která je významným zdrojem pracovních příležitosti v regionu. Odpadní vody z areálu společnosti jsou napojené na stokovou síť v povodí městské ČOV.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2002 byla ukončena komplexní rekonstrukce stávající mechanicko-biologické ČOV a výstavba nové splaškové kanalizace na levobřežní části Důlního potoku. Celková délka stávající stokové sítě je 10 690 m, profily kanalizace jsou DN 300 - DN 1000 mm.
   Nová kanalizace na levobřežní stráně Důlního potoku je ukončena v čerpací stanice s kapacitou 15 l/s. Výtlak z ČS je napojen na jednotnou stokovou síť v povodí ČOV. Na stávající kanalizační systém je napojeno cca 90 % obyvatel městské části.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je navrženo dobudování splaškové kanalizace v okrajových částech města, celkem cca 1 000 m kanalizačních stok o profilu DN 300 mm. Dále s ohledem na špatný technický stav stokové sítě v centrální části města je navržena rekonstrukce stávajícího potrubí v celkové délce 3 000 m profil kanalizace navržené k rekonstrukce je DN 500 - DN 800 mm.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce ČOV:
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Rekonstrukce kanalizace:

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 500,0 33 500,0 42 000,0

  Mapa