Norberčany - 7110_021_01_10477 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Norberčany

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK 7110_021_01_10477
  Kód obce 597686
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1911 (7110)
  Šternberk
  Číslo POU
  Název POU
  3450
  Moravský Beroun

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7110.0021.01 Norberčany 10477 104779
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Norberčany (550 – 575 m n.m.) se nachází v nejjižnějším cípu bruntálského okresu, jihovýchodně od města Moravský Beroun ve vzdálenosti cca 9 km. Zástavbou prochází silnice II/440 Moravský Beroun – Město Libavá a protéká zde Libavský potok.
   V současné době žije v obci Norberčany 155 obyvatel, do výhledu se předpokládá mírný pokles počtu obyvatel.
   Obec přešla pod Olomoucký kraj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 160 162 166 114 114 105 97
   přechodně bydlící 30 30 30 30 0 0 0
   celkem 190 192 196 144 114 105 97
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   175 178 181 114 114 105 97
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Norberčany je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce.
   Zdrojem vody je vrt o vydatnosti 0,8 l/s, který se nachází severovýchodně od obce. Zdroj nemá vyhlášena PHO. Voda obsahuje vyšší obsah železa. Z vrtu je voda čerpána do VDJ 250 m3 (615,00) a z něho je gravitační rozvod po obci a do statku.
   Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť DN 100 byla vybudována v 80. letech a je nutná částečná rekonstrukce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající způsob zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i v návrhovém období.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Žádný zdroj není uvažován.

   Časový harmonogram
   V daném časovém období není s výstavbou vodovodu uvažováno.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci je zásobován plně z vlastního zdroje. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo obce Norberčany z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude třeba dodat 1,5 m3/den pitné vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Na katastrálním území se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Norberčany není vybudována žádná soustavná kanalizace ani čistírna odpadních vod. Likvidace odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěna individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Mnohdy jsou odpadní vody bez jakéhokoliv čištění vypouštěny do Libavského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti obce a předpokládaným nákladům na vybudování nové splaškové kanalizace navrhujeme ve výhledu do roku 2030 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích.
   V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

   Časový harmonogram
   Kanalizace : po 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa