Bohdíkov - 7111_002_01_00622 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bohdíkov

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7111_002_01_00622
  Kód obce 525804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0002.01 Bohdíkov 00622 6220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bohdíkov se rozkládá v údolí řeky Moravy. Obec je tvořena sídelními jednotkami Alojzov, Bohdíkov, Dvůr Raškov, Komňátka a Raškov. První písemná zmínka o obci je z roku 1351. Administrativně obec patří pod obec s rozšířenou působností Šumperk. Obcí protéká řeka Morava. Obec je situována kolem silnice č. 369 vedoucí z obce Ruda nad Moravou do Hanušovic. V obci žije v současnosti 770 obyvatel a předpokládaný vývoj ve výhledu je mírný pokles počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 007 1 019 1 030 770 768 765 763
   přechodně bydlící 100 100 100 100 0 0 0
   celkem 1 107 1 119 1 130 870 768 765 763
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 350 1 385 1 420 700 698 695 694
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány společně Bohdíkov, Raškov, Komnatka

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v Bohdíkově (365 - 343 m n.m.) byl postupně budován od roku 1971. Jako zdroj vody je využíván vývěr vody o vydatnosti 51 l/s (odběr max. 16 l/s) situovaný mezi Raškovem a Bohdíkovem, kde je voda jímána a čerpána do vodojemu 2(400 m3 (403,00/397,80 m n.m.). Páteř vodovodní sítě tvoří litinový řad DN 200, procházející celou obcí od severu k jihu. Z něj pak odbočují další řady, které zásobují vedlejší ulice nebo obec Komňátka. Rozvodná síť je provedena z potrubí PVC DN 100 a 80, její celková délka je 4.200 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současné zásobování sídla pitnou vodou je vyhovující a s výstavbou nových zařízení není uvažováno. Stávající zdroj vody o vydatnosti 51 l/s byl využíván kromě zásobování Bohdíkova i pro Rudu nad Moravou a SV Olšany z tohoto důvodu je páteřní řad dimenze DN200. V současné době a ve výhledu se předpokládá že dopravované množství vody do Rudy nad Moravou a SV Olšany bude výrazně omezeno. Zmenšení průtoku v páteřním řadu DN 200 přinese delší zdržení vody v potrubí a tím i zhoršení kvality vody a zvýšení požadavku na odkalování. V případě, že prameniště v Bohdíkově nebude zásobovat vodou i výše uvedené obce bude nutné situaci v dlouhodobějším časovém horizontu řešit rekonstrukcí páteřního řadu .
   Prameniště v Bohdíkově je však takové vydatnosti, že sním lze uvažovat jako s rezervním zdrojem v případě problému na prameništích SV Olšany.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bohdíkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovodní systém který využívá vlastních zdrojů vody. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren. Minimální množství vody pro obec Bohdíkov je v době krizového zásobování na první dva dny 7,11m3/d . Na další dva dny je to 21,33 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 900 700 698 695 694
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Bohdíkov, včetně místních částí Raškov a Komňátka, je vybudovaná splašková tlaková kanalizace s vlastní ČOV. Celková délka stokvé sítě je 10 267 m. ČOV je mechanicko-biologická a nachází se jižně od zástavby obce. Kapacita ČOV je 1300 EO (259 m3/d).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstan zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa