Bohutín - 7111_003_01_00671 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bohutín

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7111_003_01_00671
  Kód obce 525979
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0003.01 Bohutín 00671 6718
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci je datována rokem 1371. Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 316 m n.m. ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Společnou hranici má s těmito katastry: na severu s Bartoňovem, na západě se Kláštercem, na jihu s Chromčí, na jihovýchodě a východě s Bludovem, na severovýchodě s Radomilovem.. V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelských aktivit a je zde evidováno okolo 114 podnikatelských subjektů.
   Obec má vybudovánu infrastrukturu i občanskou vybavenost. Obec se rozprostírá na 225 ha. Kolem obce protéká řeka Morava.V současnosti v obci žije 888 obyvatel, do výhledu je uvažováno smírným poklesem ve stavu obyvatel. Část katastru obce leží v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů stupně II A a stupně II B.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 888 884 880 754 780 800 800
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 888 884 880 754 780 800 800
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   875 875 875 730 755 775 775
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v obci (353 - 310 m n.m.) začal být budován v šedesátých letech. Jako zdroj tehdy sloužily tři studny v horní části katastru obce. Nedaleko studní je vybudován zemní vodojem 100 m3 (361,00/355,50 m n.m.). S rostoucí spotřebou vody v sedmdesátých letech původní zdroj vody nedostačoval a proto byla do obce přivedena voda z vrtu, umístěném v areálu Olšanských papíren.
   V současné době již není pro zásobování pitnou vodou používán zdroj vody v areálu Olšanských papíren. Obec je zásobena z původního prameniště, které obsahuje tři studny a dva vrty. Minimální celková vydatnost prameniště je 1,3 l/s.
   Vodovodní síť je tvořena převážně plastovým potrubím DN 100, 80 a 50. Asi 10% délky vodovodu je z litinových a ocelových pozinkovaných trubek. Celková délka sítě je 4 080 m.
   Havarijní stav trubního materiálu (azbestocement a ocel) donutil obec přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci vodovodu. V roce 1999 bylo zrekonstruováno cca 60% havarijních řadů. Dále probíhala postupná výměna vodovodních řadů mezi lety 2004 – 2015 při výstavbě splaškové kanalizace, havarijních výměnách částí potrubních rozvodů a opravě komunikací.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající rozvodná síť z nevyhovujících materiálů a profilů je postupně zrekonstruována . V nejbližší době je navržena rekonstrukce 750 m vodovodního řadu.
   Vzhledem k hrozícím problémům s nedostatkem vody v suchých obdobých je uvažováno s posílením vodních zdrojů vyvrtáním další studny, případně s napojením na SV Šumperk.
   Dále bude nutná rekonstrukce stávajícího VDJ a vybudování nového VDJ pro zásobování výše položené části obce.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Uvažuje se s vybudováním nového zdroje k zásobování pitnou vodou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodu, posílení zdrojů: do 2025

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který není napojen na žádný systém skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   440 585 730 730 755 775 775
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována gravitační splašková kanalizace z roku 2014. Stoky jsou plastové celkové délky 5 460 m. Kanlizace je ukončena na mechnicko-biologické ČOV kapacity 1000 EO (240 m3/d). Recipientem je bezejmenná vodoteč tekoucí obcí Bohutín. Na kanalizaci je napojeno 97 % obce.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 380,0 0,0 1 380,0

  Mapa