Osikov - 7111_005_02_00966 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bratrušov

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7111_005_02_00966
  Kód obce 569437
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0005.02 Osikov 00966 9661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Osíkov je sídelním celkem obce Bratrušov. V obci je zaznamenán poměrně velký počet osob s částečným omezeným pobytem (rekreantů), kterých je cca 120. Obec Osikov je malou obcí a je součástí správního území obce Bratrušov. Velmi malá obytná zástavba je spíše soustředěna kolem místní komunikace, zástavbu tvoří výhradně rodinné domky.Obec má spíše rekreační ráz.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 28 30 27 27 27 30
   přechodně bydlící 120 120 120 120 0 0 0
   celkem 145 148 150 147 27 27 30
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé sídla (635 - 585 m n.m.) jsou zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní není obyvateli zjišťována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla a velmi nízkého počtu obyvatel se s výstavbou veřejného vodovodu pro obec ani v budoucnosti neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Osíkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou. Předpokládá se i nadále individuální využívání podzemní vody (domovních studní).

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení kvality vody ve stávajících zdrojích vody (domovních studních) bude nutné obyvatelé zásobovat z přistavených cisteren popřípadě balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,2 m3/den a na další dny je to 0,6 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v domovních čistírnach nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Bratrušovský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit nepropustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení popřípadě funkčnost domovních čistíren. Vzdálenost sídla od nejbližšího kanalizačního systému vylučuje odvedení odpadních vod do jiné lokality.

   Časový harmonogram
   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a charakteru zástavby se nepředpokládá výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa