Dlouhomilov - 7111_007_01_02664 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dlouhomilov

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7111_007_01_02664
  Kód obce 533688
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0007.01 Dlouhomilov 02664 26646
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhomilov je tvořena správními jednotkami Dlouhomilov a Benkov. Obec se rozprostírá na ploše 1043 ha a bytová zástavba je soustředěna kolem místní komunikace a silnice vedoucí z Brníčka do Hrabišína.V současnosti v obci žije okolo 420 obyvatel, ale s ohledem na dosavadní vývoj v počtu obyvatel se do výhledu uvažuje s mírným růstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 465 462 459 420 432 433 433
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 465 462 459 420 432 433 433
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   405 405 405 405 417 418 418
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé Dlouhomilova (350 - 315 m n.m.) byli zásobeni z domovních studní. Kvalita vody ani vydatnost studní nebyla obyvateli zjišťována, ale lze konstatovat, že hlavně v letním období nebyla voda v dostatečném množství k dispozici.
   Obec Dlouhomilov vybudovala vodovod, který je napojen na vodovodní systém obce Postřelmov. Na tento systém budou rovněž napojeny obce Kolšov, Sudkov a Brníčko.Tento systém je součástí „Vodovodu Pomoraví“a to jeho severní části - „Postřelmovsko“.
   Zdrojem vody pro vodovod je jímací území Postřelmov o kapacitě 35 l/s, ze kterého je voda upravována na aeračních věžích v úpravně vody Postřelmov a odtud čerpána do vodojemu Kolšov 2x1 000 m3 (352,70/347,00 m n.m.). Z tohoto vodojemu, který je řídícím vodojemem pro celou skupinu, je voda přivedena přívodním řadem DN 150 do obce Kolšov a odtud dále do Brníčka. Za Kolšovem je vybudována zrychlovací čerpací stanice pro zvýšení tlaku v řadu tak, aby voda dotekla do zemního vodojemu Brníčko 2x100 m3 (380,00/376,30 m n.m.), který svou akumulací slouží pro obec Dlouhomilov. Voda do vodojemu je čerpána výtlačným řadem PVC DN 100 v délce asi 1 800 m.
   Z vodojemu je položen do Dlouhomilova přívodní řad z PVC DN 150 v délce zhruba 1.750 m. Na něj je napojena rozvodná vodovodní síť z PVC, profilů DN 100 a 80 v celkové délce zhruba 3.700 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Dlouhomilov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Postřelmov v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 400 411 412 412
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná nová splašková gravitační kanlizace z roku 2014. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV v obci Leština. Kanalizace byla vybudovaná v rámci projektu "Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov, Brníčko do stávající kanalizace v Leštině ukončené ČOV v Leštině". Potrubí PP DN 250, dálka stokové sítě v obci Dlouhomilov 5863,76 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa