Dolní Studénky - 7111_008_01_03020 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dolní Studénky

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7111_008_01_03020
  Kód obce 553379
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0008.01 Dolní Studénky 03020 30201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec je tvořena sídly Dolní Studénky a Králec, která na sebe bezprostředně navazují.
   Obec Dolní Studénky se svou částí Králec se rozkládá na nivě Děsné v Šumperské kotlině, 3 km jižně od Šumperka. Nadmořská výška má rozpětí od 296 do 330 m n. m. Východně od obce se zvedají zalesněné hřbety, které patří horopisně k Úsovské vrchovině. Nejvyšší vrchol - Dražník 506 m -je stejně jako okolní hřbety tvořen přeměněnými horninami. Hranici katastru tvoří částečně řeka Děsná. Částečně zde protéká i Hraběšický potok a Malínský potok, který napájí Třemešské rybníky. Rozloha obce je 850 ha. V současnosti zde žije přes 1000 obyvatel a do výhledu se předpokládá mírný nárůst.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 918 929 940 1 039 1 062 1 084 1 107
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 918 929 940 1 039 1 062 1 084 1 107
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 200 1 225 1 250 1 000 1 022 1 043 1 065
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány společně lokality Dolní Studénky a Králec

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V Dolních Studénkách (308 - 300 m n.m.) a Králci (335 - 310 m n.m.) byl vybudován veřejný vodovod v roce 1934, který je součástí skupinového vodovodu Nový Malín - Dolní Studénky. Původním zdrojem pro tento vodovod byly jímací zářezy v lokalitě Malínský les. Protože kapacita tohoto prameniště velmi kolísá (3,0 - 14,0 l/s), byl tento zdroj dodatečně posílen povrchovým jímáním z koryta Malínského potoka a později vodou z vrtaných studní č.17 a 20 na prameništi „Luže“. Z těchto zdrojů jde voda do vodojemů v Novém Malíně a z nich přiváděcím řadem do vodovodní sítě v Králci a Dolních Studénkách. V Králci byl v roce 1988 vybudován trubní vodojem 50 m3 (344,00/341,00 m n.m.), který funguje jako vodojem za spotřebištěm.
   Vodovodní síť v Králci je původní, litinová, doplněná novými opravenými řady z trub PVC. Její celková délka je zhruba 2 300 m. Vodovodní síť v Dolních Studénkách byla z devadesáti procent v roce 1992 opravena a je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80, původní úseky jsou z litinového potrubí. Celková délka sítě je 5 400 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Dolní Studénky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,6 m3/den a na další dny je to 13,8 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   850 865 880 1 000 1 022 1 043 1 065
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována dešťová kanalizace. Celková délka dešťové kanalizace je 5 040 m, recipientem je Sudkovský potok.
   V celé obci je nově vybudována splašková kanalizace. S ohledem na špatné spádové poměry je vybudován kombinovaný systém který tvoří převážně podtlaková kanalizace. Gravitační kanalizace je provedena v délce 780 m. Výtlak na čov Šumperk je v délce 1109 m.
   Podtlaková kanalizace (vakuová kanalizace systém Airvac). Kanalizace je provedena z tvrzených plastových trub PVC, profilů DN 100 v celkové délce 7,314 m . Kanalizace je zakončena typovými čerpacími šachtami z plastu případně betonu. Šachty jsou vybaveny podtlakovými sacími ventily s automatickým spínáním.
   Odpadní vody budou čištěny na čistírně odpadních vod pro Šumperk, na kterou budou z čerpací stanice pod obcí přečerpávány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je nově vybudovaný kanalizační oddílný systém, který je vyhovující i do budoucna.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba kanalizace. Ve výhledu se předpokládá výstavba kanalizace pro navrhovanou zástavbu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa