Hynčice nad Moravou - 7111_009_02_03721 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hanušovice

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7111_009_02_03721
  Kód obce 535532
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0009.02 Hynčice nad Moravou 03721 37214
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Administrativně patří obec Hynčice nad Moravou pod správu městského úřadu Hanušovice. Jedná se o obyvatelstvem početně malou obec ležící jižně od města Hanušovic.Zástavba se rozprostírá kolem místní komunikace v obci. Obcí protéká říčka Branná. V současnosti v obci žije 106 obyvatel, do výhledu se však uvažuje s mírným poklesem ve stavu obyvatel této obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 106 103 100 94 88 85 82
   přechodně bydlící 28 28 28 28 0 0 0
   celkem 134 131 128 122 88 85 82
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 100 100 90 84 81 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v Hynčicích n.M. (550 - 507 m n.m.) byl vybudován v druhé polovině dvacátých let. Jako zdroj vody slouží dva prameny nad sídlem. Voda je z nich gravitačně svedena do zemního vodojemu 30 m3 (570,00/568,70 m n.m.). Když došlo
   k poklesu vydatnosti pramenů, byl vodovod posílen ze studny nad statkem, odkud je voda čerpána do vodojemu.
   V soušasnosti je nedostatek vydy v místních zdrojích řešen napojením na vodovod města Hanušovice. U hřiště byla vybudována zrychlovací čerpací stanice a voda je dopravována z Hanušovic do Hynčic nad Moravou výtlačným řadem dlouhým 730 m.
   Vodovodní síť je původní eternitová, na několika místech opravovaná. Její celková délka je zhruba 1 700 m a je ve velmi špatném technickém stavu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Od roku 1988 je zpracován projekt na rekonstrukci vodovodní sítě, ale ta nebyla dosud provedena. Vzhledem ke stáří vodovodu je v řešeném období navržena rekonstrukce vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Hynčice nad Moravou není uvažován žádný další zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce vodovodu se předpokládá v průběhu řešeného období do roku 2030

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren nebo balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,5 m3/den a na další dny je to 1,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v domovních čistírnách, septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je řeka Morava.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti sídla bude likvidace odpadních vod i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit funkčnost domovních čistíren, těsnost jímek a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení.
   Pokud by v budoucnosti vyvstala potřeba výstavby veřejné kanalizace. Bylo by možné odvádět splaškové vody k čištění na Hanušovické ČOV.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 875,0 0,0 3 875,0

  Mapa