Jakubovice - 7111_013_01_05658 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jakubovice

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7111_013_01_05658
  Kód obce 553344
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3867
  Šumperk

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0013.01 Jakubovice 05658 56588
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jakubovice nalezneme nedaleko obcí Písařova a Bukovice, rozprostírající se na ploše 792 ha, severozápadně od Města Ruda nad Moravou. Jde o obyvatelstvem početně malou obec, spíše s rekreačním charakterem. Občanská vybavenost i infrastruktura je zde jen minimálně vybudovaná, není zde ani škola, zdravotní středisko, není vybudována kanalizace apod. V obci žije v současnosti přes 200 obyvatel, cca 32 rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 185 188 190 203 215 220 225
   přechodně bydlící 32 32 32 32 0 0 0
   celkem 217 220 222 235 215 220 225
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   175 178 180 200 212 217 222
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v obci (575 - 450 m n.m.) byl vybudován v roce 1966. Zdrojem vody jsou pramenní jímky nad obcí o kapacitě 1 l/s. Voda z prameniště je upravována v odkyselovací jímce na mramorovém filtru. Z jímky byla voda přiváděna do vodojemu 20 m3 (585,00/583,00 m n.m.), který byl nahrazen v roce 1992 novým vodojemem 150 m3 ze kterého je zásobováno horní tlakové pásmo. Dolní tlakové pásmo je zásobováno z vodojemu 30 m3 (538,00/536,00 m n.m.). Celý vodovod je gravitační.
   Vodovodní síť je z litinového potrubí DN 100 a její celková délka je asi 2 200 m, stav vodovodu není dobrý, vykazuje vysokou poruchovost a do výhledu bude nutno uvažovat s jeho postupnou rekonstrukcí.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Nutno provést rekonstrukci přivaděče v délce 1 100m a postupně rekonstruovat zastaralou vodovodní síť a dobudování obecného vodovodu v horní části obce. Vzhledem ke špatnému stavu litinového potrubí je navržena jeho postupná rekonstrukce v rozsahu cca 1500 m.
   Rozšíření o nový vodovodní řad "C" v délce 727 m pro novou zástavbu v obci a chatovou oblast "Na Drahách".
   Náklady: 1 180 000,- Kč
   Rozšíření o novou část přívodního vodovodního řadu z potrubí PVC 110x4,3, PN 10 v délce 1072 m.
   Náklady: 2 187 000,- Kč

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Jakubovice obec uvažuje o vybudování dalšího zdroje vody pro obecní vodovod vzhledem k suchu (slábnutí stávajícího zdroje).

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu o novou část přívodního vodovodního řadu se předpokládá v roce 2017. Rekonstrukce vodovodu se předpokládá v roce 2017.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 190 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je Bušínský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace bude vybudována z kameninových nebo plastových trub, profilů DN 250 a 300 v celkové délce zhruba 2 800 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 30 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace čistírny odpadních vod se vzhledem k nízkému počtu obyvatel předpokládá po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 510,0 0,0 6 510,0

  Mapa