Jindřichov - 7111_015_01_06036 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jindřichov

  Číslo obce PRVKUK 0015
  Kód obce PRVKUK 7111_015_01_06036
  Kód obce 536521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2020 (7111)
  Šumperk
  Číslo POU
  Název POU
  3832
  Hanušovice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7111.0015.01 Jindřichov 06036 60364
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jindřichov tvoří sídelní jednotky Jindřichov, Nové Losiny, Habartice, Pleče a Pusté Žibřidovice. Obcí protéká říčka Staříč, která se vlévá do říčky Branná. Obec Jindřichov byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk.Obec Jindřichov má se svými sídelními jednotkami rekreační ráz a v Habarticích nalezneme 28 rekreačních domků a chat, v Pustých Žibřidovicích 25, v Pekařově 18, v Nových Losinách 55, na Sklenné a Elbě 16 a v samotném Jindřichově 9. V místě je poštovní úřad, obec je z větší části plynofikovaná.V současnosti v obci žije přes 850 obyvatel, evidováno je cca 60 rekreantů a do výhledu se uvažuje s mírným poklesem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 841 856 870 851 1 287 1 288 1 290
   přechodně bydlící 60 60 60 60 0 0 0
   celkem 901 916 930 911 1 287 1 288 1 290
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   943 962 980 900 1 361 1 362 1 364
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány společně sídla 7111.015.01.06036-Jindřichov a 7111.015.03.10637-
   Nové Losiny)

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Ve druhé polovině osmdesátých let se začal budovat vodovod, který má zdroj v horní části Nových Losin. Jedná se o jímání z Novolosinského potoka. Pod jímáním je vybudována úpravna vody o kapacitě 15 l/s a odtud je pak upravená voda dopravována přes soustavu přerušovacích vodojemů do obce.
   V roce 2002 byla dokončena stavba „ Vodovod Jindřichov – napojení na nový zdroj“, kterým se staly dvě vrtané studny o vydatnosti 4,0 l/s a 1,5 l/s. Součástí vrtů bylo vybudování nového vodojemu 2 x 50 m3 na Kozmálově. Vodojem je situován nad původním vodojemem 15 m3. Současně bylo provedeno propojení vodovodu z Nových Losin do vodojemu Kozmálov. Z nového zdroje je nyní možné zásobovat lokalitu Kozmálov,spodní část Plečí, Jindřichov a Novou Kolonii.
   Vodovod v Jindřichově (495 - 447 m n.m.) je tvořen několika samostatnými vodovody s vlastními zdroji a vodojemy.
   Samostatný vodovod je vybudován v lokalitě Rakousko. Vodovod Rakousko využívá vodu z jímacích zářezů o kapacitě 0,75 l/s. Voda z prameniště je přivedena do vodojemu Rakousko 10 m3 o max. hladině vody na kótě cca 475,00 m n.m.
   Vodovodní síť, rozdělená do čtyř samostatných částí, je provedena z různých materiálů. Jsou zde potrubí z litiny, PVC a lPE v profilech DN 100, 80 a 50. Jejich celková délka je zhruba 7 620 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav kdy jsou jednotlivé vodovody propojeny a obec je převážně zásobena z nových zdrojů a to tak že voda z ÚV v Nových Losinách je využívána pro zásobování horní části obce. Ve výhledu se předpokládá propojení s vodovodem Rakousko pouze v případě změny stavu prameniště tohoto vodovodu. Stávající stav je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.
   Dojde k vybudování nového vodovodu v místní části Jindřichova Pleče (DN 80 v délce 1200 m) napojeného z VDJ Kozmálov. Dále je v místní části Pleče a Habartice navržen vodovod DN 80, délky 2880 m. Z místní části Pleče je navržen vodovod DN 80, délky 340 m za účelem propojení s místní části Rakousko.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Jindřichov není uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 900 1 361 1 362 1 364
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Jindřichov a místní části Nové Losiny je vybudovaná kanalizace. Odvedení splaškových vod jeřešeno gravitačně, výjimku tvoří 3 lokality, odkud je nutno splaškové vody do gravitační kanalizace čerpat pomocí čerpací stanice (2 čerpací stanice v Nových Losinách, 1 v Jindřichově). Celková délka výtlaku činí 580 m v Jindřichově a 348 m v Nových Losinách. Délka gravitační kanalizace je v Jindřichově 6 592 m a v Nových Losinách 3 948 m.
   Odpadní vody jsou likvidovány na biologicko-mechanické ČOV pro 1 200 EO. Jedná se o kompaktní, zakrytou ČOV s jemnobublinovou areací v aktivační nádrži, se simultánní nitrifikací a denitrifikací s možností odfosforování. Recipientem předčištěných odpadních vod je vodní tok Staříč. Přebytečný kal je převážen ke zpracování na ČOV Hanušovice.
   Ve dvou částech obce je dešťová kanalizace o celkové délce 480 m.¨Pro panelové domy ve středu obce je vybudována domovní balená čistírna odpadních vod BC-65-C, která je umístěna v zastřešeném objektu. Její kapacita je 53,7 m3/den. Recipientem odpadních vod jsou toky Branná a Sklená voda.V lokalitě Rakousko je již také vybudována jedna malá čistírnatypu AČB 120. Čistírna odpadních vod je v obci vyhubována pro místní závod papíren.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 15 820,0 15 820,0

  Mapa